Umowa zlecenie a ZUS. Kiedy trzeba odprowadzać składki?

0
6006

Umowa zlecenie często stanowi jedyne i główne źródło dochodów pracownika. Czy w takim przypadku występuje konieczność odprowadzania składek ZUS? Ile będzie kosztować zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie pod względem konieczności opłacania składek?

Zatrudniając pracownika na umowę zlecenie, pracodawca powinien przede wszystkim otrzymać od zleceniobiorcy oświadczenie, które będzie podstawą do obliczania wysokości składek. Podpisując umowę zlecenie z własnym pracownikiem, należy obowiązkowo opłacić wszystkie składki. Nie dotyczy to pracowników przebywających na urlopie wychowawczym lub urlopie macierzyńskim. W ich przypadku ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne. W innym przypadku, gdy zleceniobiorca nie jest pracownikiem, a podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym oraz rentowym, to obowiązek opłacania składek istnieje. W tej konkretnej sytuacji należy opłacić ubezpieczenie wypadkowe, zdrowotne, składki na FP i FGŚP, a ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.

Umowa zlecenie a ZUS

Kto nie podlega składkom ZUS przy umowie zlecenie?

Przy umowie zlecenie, składkom ZUS nie podlegają tylko niektóre osoby. Zaliczamy do nich uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. W razie wątpliwości w kwestii interpretacji przepisów, należy wzorować się następującym zapisem:

„Daną osobę uznaje się za ucznia do 31. sierpnia każdego roku, a jeśli przedstawiła zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe – do 30 września. Osoba jest studentem do daty skreślenia z listy studentów lub do daty zakończenia studiów. Należy pamiętać, iż za studentów nie uznaje się uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych. Od dnia ukończenia przez ucznia lub studenta 26 roku życia, zleceniobiorca jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, jeśli ta umowa zlecenie jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń.”

Umowa zlecenie podpisana z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą – składki ZUS

Zleceniobiorca przyjmujący zlecenie w ramach umowy zlecenie i posiadający własną działalność gospodarczą może wykonywać pracę na umowę, która jest związana z przedmiotem działalności gospodarczej, lub nie. W tym pierwszym przypadku od wspomnianej umowy zlecenie nie ma obowiązku odprowadzania składek. W drugim przypadku, gdy praca w ramach umowy zlecenie odbiega od profilu działalności firmy, której właścicielem jest zleceniobiorca, należy podejść do sprawy w inny sposób. Tutaj istotna będzie wysokość dochodu z umowy zlecenie. Jeżeli nie przekracza podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, to zgłoszenie się do ubezpieczenie emerytalnego i rentownego z tytułu umowy zlecenie jest tylko dobrowolne. Może też występować odwrotna sytuacja, chociaż w praktyce jest o wiele rzadziej spotykana. Podstawa wymiaru składek z umowy zlecenie jest równa lub wyższa od podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W tej konkretnej sytuacji dana osoba podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo z tego tytułu, który powstał wcześniej. Tytuł, który powstał później, też może powiększyć wysokość odprowadzanych składek, ale tylko na zasadzie dobrowolności, nie obowiązku.

Gdy umów zlecenie jest więcej…

Często zdarza się tak, że zleceniobiorca podpisuje kilka umów zlecenie równocześnie. Jak w takiej sytuacji należy obliczyć wysokość składek? Czy odprowadzać je od każdej umowy?

W tym przypadku również kierujemy się zasadą: „który tytuł do ubezpieczeń powstał wcześniej”. Pierwszy tytuł to obowiązkowe składki, a każdy kolejny to wyłącznie dobrowolne odprowadzanie składek. Warto pamiętać, że wspomniana „dobrowolność” nie dotyczy jednej sytuacji. Zleceniobiorca podpisuje kilka umów zlecenie w ramach jednej spółki, które pokrywają się zakresem czynności. Wtedy odprowadzanie składek od każdej z umów jest obligatoryjne.

[Głosów:2    Średnia:4/5]