Rozwiązanie umowy zlecenie

0
23419

Umowa zlecenie może być rozwiązana przed terminem jej wygaśnięcia. Takie prawo mają obydwie strony. Konkretne przepisy dotyczące umowy zlecenie zostały zawarte w Kodeksie Cywilnym w art. 734–751. Dzisiaj zajmiemy się wyjaśnieniem wszystkich zagadnień związanych z wypowiedzeniem umowy cywilnoprawnej.

Zasady składania wypowiedzenia umowy zlecenie

Umowa zlecenie to wykonanie pewnej czynności przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy. Stronami umowy najczęściej są osoby prawne posiadające zdolność do czynności prawnych, oraz osoby fizyczne.

Wypowiedzenie umowy zlecenie może złożyć każda ze stron. W zależności od tego, która z nich zdecyduje się na ten krok i z jakiego powodu, to konsekwencje będą inne. Poniżej zamieszczamy przydatne informacje dotyczące najpopularniejszych przypadków.

Wypowiedzenie składa zleceniodawca

Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie, ale z zaznaczeniem, że jeżeli do tego momentu wykonano chociaż najmniejszą część zlecenia, to za zrealizowaną pracę należy się zapłata, która będzie obliczona proporcjonalnie do ceny wcześniej ustalonej za całość zlecenia.

Wypowiedzenie składa zleceniobiorca

Zleceniobiorca również posiada prawo do wypowiedzenia umowy w każdej chwili. W tym przypadku ważne jest to, by do rezygnacji z umowy doszło z istotnych przyczyn. W przypadku podpisania odpłatnej umowy zlecenie i wypowiedzenia umowy bez ważnej przyczyny, zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkodę. Warto dodać, że podpisując taką umowę, nie można zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z istotnych powodów. Taki zapis w dokumencie jest niezgodny z prawem.

Co zaliczamy o ważnych powodów wypowiedzenia umowy zlecenie?

 • Choroba jednej ze stron (zawsze wypowiadającej)
 • Zmiana miejsca zamieszkania
 • Istotna zmiana sytuacji życiowej
 • Utrata zaufania do strony umowy
 • Niezdolność zleceniobiorcy do wykonania zlecenia (np. nieotrzymanie od zleceniodawcy potrzebnych materiałów)

Warto pamiętać, że z zasady rozwiązanie umowy zlecenie przez zleceniodawcę jest prostsze od rozwiązania umowy o pracę, ale nawet w przypadku umowy cywilnoprawnej rozwiązanie musi mieć poważną przyczynę. W przeciwnym razie zleceniobiorcy należy się odszkodowanie.

Kiedy umowa zlecenie się rozwiąże?

W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy zlecenie, do rozwiązania dochodzi w trybie natychmiastowym, czyli w dniu przedłożenia odpowiedniego pisma lub oświadczenia. Pomimo tego jedna ze stron może określić, w którym dniu zobowiązanie (umowa) wygaśnie. Termin wypowiedzenia umowy zlecenie można określić już podczas podpisywania dokumentu. Strony mogą ustalić, że będzie obowiązywał np. dwumiesięczny okres wypowiedzenia. Dodatkowo można zamieścić takie informacje jak: konieczność wypowiedzenia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, termin wypłaty wynagrodzenia w przypadku wypowiedzenia umowy w trakcie przyjętego miesiąca rozliczeniowego, termin rozliczenia otrzymanych zaliczek.

Co musi się znaleźć w piśmie „Wypowiedzenie umowy zlecenie”?
 • Data i miejscowość
 • Dane stron umowy (imię i nazwisko, nazwa firmy, adresy)
 • Oznaczenie stron (kto jest zleceniodawcą, a kto zleceniobiorcą)
 • Informacja, która storna wypowiada umowę
 • Powód wypowiedzenia umowy
 • Czytelny odpis osobny wypowiadającej umowę, data złożenia wypowiedzenia
[Głosów:43    Średnia:2.4/5]