Jak zostać żołnierzem zawodowym?

0
56120

Polska armia wciąż pracuje nad tym, by określić stałe standardy pracy w wojsku. Coraz większą wagę przykłada się do nowoczesnego uzbrojenia, przebudowuje struktury wojskowe tak, by większość żołnierzy była zdolna do działań dla których wojsko jest powołane, zamiast do pracy za biurkiem. Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększa też nacisk na zatrudnianie kobiet w wojsku. Obecnie kobiety stanowią 3% żołnierzy, aspiracją MON jest zwiększenie tej liczby do 5%.

Jak zostać żołnierzem zawodowym

Test na żołnierza w praktyce

W 2015r. wojsko planuje kolejne nabory do służby. Na podstawie rekrutacji prowadzonej przez 15. Brygadę Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu można określić profil pożądanego kandydata. Poszukiwano głównie osób z wykształceniem informatycznym i elektronicznym, mechaników, kierowców oraz osób związanych z logistyką: techników żywienia i kucharzy. Każdy z kandydatów musiał przejść test sprawnościowy – m.in. bieg na 3000 m, podciąganie się na drążku, bieg wahadłowym. Wyniki, jakie trzeba osiągnąć na ocenę bardzo dobrą, to dla mężczyzn w wieku do 25 lat np. w biegu na 3000 m – 13 min. 50 s, a na drążku podciągnąć trzeba się 10 razy. Kobiety muszą przebyć dystans 1000 m w biegu (do oceny bardzo dobrej kwalifikuje czas 4 min 45 s) oraz wykonać 28 pompek.

Oprócz testu z kondycji fizycznej kandydaci odbywali też rozmowy kwalifikacyjne z dowódcą pododdziałów, kadrowcem i psychologiem.

Jak zostać szeregowym?

Aby przystąpić do procesu rekrutacji w wojsku należy:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • ukończyć co najmniej gimnazjum,
 • posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • nie być karanym sądownie,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby potwierdzone przez wojskową komisję lekarską,
 • być w dobrej kondycji, co jest potwierdzane testami sprawnościowymi podczas procesu rekrutacji,
 • mieć pełnię zdolności praw publicznych.

Zanim kandydat zostanie szeregowcem w wojsku musi przebyć przeszkolenie wojskowe, czyli tzw. służbę przygotowawczą. Szkolenie trwa 4 miesiące, a za udział w nim kandydat na żołnierza zawodowego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ok. 750zł brutto, przysługują mu również nagrody, zapomogi, czy odprawa.

Kolejnym etapem po ukończeniu służby przygotowawczej jest służba szeregowego i starszego szeregowego. Kontrakt otrzymuje się na 2 lata, można go przedłużać o kolejne 10 lat, a po tym okresie, jeśli żołnierz nie podniesie swoich kwalifikacji i stopnia jego służba kończy się.

Awans na podoficera

Szeregowy zawodowy może ubiegać się o zakwalifikowanie na egzamin na podoficera. Decyzję o zakwalifikowaniu szeregowego na egzamin na podoficera podejmuje Dyrektor Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr. Pierwszeństwo przyjęcia do szkół podoficerskich mają szeregowi zawodowi, którzy pełnili zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat oraz posiadają bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej.

Osoba cywilna, która posiada wykształcenie średnie i zaliczoną maturę może ubiegać się o przyjęcie na służbę kandydacką do jednej ze szkół podoficerskich. Aby dostać się do na służbę kandydacką należy złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień. W Polsce jest 8 szkół o różnych kierunkach kształcenia żołnierzy:

 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu,
 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu,
 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu,
 • Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Koszalinie,
 • Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce,
 • Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi.
Służba w stopniu oficera

Awans na stopień oficera wiąże się z ukończeniem jednej z uczelni wojskowych:

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Jeżeli kandydat do zawodu żołnierza chce rozpocząć karierę od razu w stopniu oficerskim musi posiadać tytuł magistra, przejść służbę kandydacką oraz zdać egzamin oficerski.

Egzaminy do szkół wojskowych

Egzaminy zarówno do szkół podoficerskich, jak i podoficerskich obejmują:

 • test sprawności fizycznej,
 • test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego,
 • analizę ocen na świadectwie dojrzałości,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na służbę wojskową

Kandydaci na żołnierzy zawodowych ubiegający się o przyjęcie do służby skierować się do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Tam  sprawdzane są listy wolnych stanowisk, przedstawiane wymagania oraz unormowania prawne związane z pełnieniem służby wojskowej. Wymagane dokumenty to:

 • Życiorys,
 • Odpis skrócony aktu urodzenia,
 • Dokument potwierdzający uzyskanie wymaganego wykształcenia,
 • Odpis lub kopię uwierzytelnioną świadectwa pracy,
 • Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia stanowisku.
[Głosów:117    Średnia:2.5/5]