Jak zostać pielęgniarką?

0
9793

Zawód pielęgniarski wiąże się z opieką i służbą innym ludziom. Osoby podejmujące pracę w tym zawodzie powinny być na to gotowe, a przy tym charakteryzować się szczególnymi cechami osobowościowymi oraz kierunkowym wykształceniem.

Cechy osobowościowe w zawodzie pielęgniarskim

Osoby zainteresowane karierą w zawodzie pielęgniarki powinny odnaleźć w sobie cechy nieodzowne przy pracy z pacjentem. Do najważniejszych z nich należą cierpliwość, empatia, pogoda ducha. Są one szczególnie cenione przez pacjentów.

Jak zostać pielęgniarką

Z punktu widzenia przełożonych i lekarzy profesjonalista w zawodzie pielęgniarskim powinien być obowiązkowy, zdyscyplinowany i dokładny. Pielęgniarki pełnią odpowiedzialną rolę w służbie zdrowia, a błąd może kosztować zdrowie lub nawet życie pacjentów.

Patrząc na pracę oczami pielęgniarki, ważne jest, by mieć w sobie dużą odporność psychiczną i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Pielęgniarki są jedną z grup zawodowych najbardziej narażonych na wypalenie zawodowe. Jak wskazują eksperci źródłem napięcia jest obcowanie z cierpieniem, chorobą i śmiercią, bardzo duża odpowiedzialność za życie drugiego człowieka, szybkie tempo pracy, nadmiar obowiązków.

Droga do zawodu pielęgniarki

Prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza może uzyskać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny;
 • odbyła wymagany staż podyplomowy (na staż składają się obowiązkowe praktyki zawodowe odbywające się w czasie studiów);
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.

Kwalifikacje potrzebne w zawodzie można zdobyć kończąc uczelnię wyższą oferującą kształcenie w kierunku pielęgniarskim. Kierunek ten można ukończyć:

 • w I stopniu, uzyskując po 3 latach studiów tytuł licencjata,
 • w II stopniu, uzyskując po kolejnych 2 latach kształcenia tytuł magistra pielęgniarstwa.

W czasie trwania studiów kandydaci na pielęgniarzy i pielęgniarki odbywają praktyki zawodowe.

Osoby wykonujące zawód pielęgniarski muszą być wpisane do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, właściwą ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć do ORPiP następujące dokumenty:

 • Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza / położnej, położnego osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i wpis do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
 • Arkusz zgłoszeniowy,
 • Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe (w tym: dyplom pielęgniarki, dyplom położnej, świadectwo pielęgniarki lub świadectwo położnej),
 • Dowód osobisty,
 • Dyplom pielęgniarki,
 • Dyplom położnej,
 • Orzeczenie lekarskie,
 • Paszport,
 • Świadectwo pielęgniarki,
 • Świadectwo położnej,
 • Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza / położnej, położnego i wpis do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
 • Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego,
 • Zaświadczenie potwierdzające, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej,
 • Zaświadczenie potwierdzające, że usługodawca zgodnie z prawem wykonuje zawód w państwie członkowskim siedziby i nie obowiązuje go zakaz (nawet tymczasowy) wykonywania zawodu,
 • Zdjęcie (2szt o wymiarach 24 x 28 mm)

Obywatele Unii Europejskiej również muszą złożyć:

 • Zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • Zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że wnioskodawca nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego – wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Procedura jest nieodpłatna w przypadku obywateli RP, natomiast osoby będące obywatelami Unii Europejskiej muszą wnieść opłatę w wysokości 523 zł.

Szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek

Aby poszerzyć swoje kwalifikacje pielęgniarki mogą kończyć szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne(Dz. U. poz. 1562)

Specjalizacje dla pielęgniarek

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Ochrona zdrowia pracujących

Specjalizacje dla położnych

 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwo transplantacyjne
 • Ochrona zdrowia pracujących

Kursy kwalifikacyjne dla położnych

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo rodzinne

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Samorząd pielęgniarski

Pielęgniarstwo jest jednym z wolnych zawodów. Nadzór nad wykonywaniem zawodu sprawuje samorząd zawodowy. Samorząd składa się z z okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Samorząd spełnia wyjątkową rolę w życiu zawodowym pielęgniarek. Pełni on nadzór nad wykonywaniem zawodu pielęgniarki, określa i kontroluje przestrzeganie zasad etycznych wykonywania zawodu, chroni interesy pielęgniarek jako grupy zawodowej. Do samorządu zawodowego musi obowiązkowo należeć każdy, kto wykonuje zawód pielęgniarki.

Sądy dyscyplinarne dla pielęgniarek

Nad pracą pielęgniarek czuwają także sądy dyscyplinarne. Obszarem ochrony sądów są zasady etyki zawodowej oraz naruszenie prawa w związku z wykonywaniem zawodu. Za przewinienia sądy nakładają kary upomnienia, nagany, zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia do 5 lat, a nawet pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

[Głosów:6    Średnia:2.5/5]