Jak zostać fryzjerem?

0
18699

Osoby zainteresowane fryzjerstwem mogą kształcić się w tym kierunku w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych. Ukończenie tych szkół nie tylko zapewnia przygotowanie do wykonywania zawodu fryzjera, ale również do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak zostać fryzjerem

Ścieżki kształcenia fryzjera

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata, natomiast w technikum fryzjer kształci się o rok dłużej. Ci, którzy decydują na karierę w zawodzie fryzjera po ukończeniu liceum ogólnokształcącego mogą zdobyć kwalifikacje do zawodu w 2-letniej profilowanej szkole policealnej.

Szkoły nie różnią się między sobą wyłącznie długością okresu kształcenia, ale również ilością godzin odbytych praktyk. Część osób decyduje się na wybór szkoły zasadniczej, gdyż uważa, że tam kładzie się większy nacisk na praktyczną naukę zawodu (część praktyczna nauki zawodu stanowi aż 60% czasu kształcenia). Część zaś, wybiera technika i szkoły policealne chcąc przystąpić do matury i ewentualnie otworzyć sobie drogę do kontynuowania edukacji w szkołach wyższych.

Przy wyborze szkoły warto sugerować się jakością praktycznej nauki zawodu oferowanej przez placówkę, dużo opinii na temat poszczególnych placówek można znaleźć w internecie i nie zawsze są to komentarze pozytywne.

Warto też szukać szkół z klasami patronackimi, nad którymi opiekę sprawują znane marki fryzjerskie. Co daje nauka w takiej klasie? Przede wszystkim pozwala na bardzo częsty udział w szkoleniach, pokazach, ćwiczeniach organizowanych właśnie przez pracowników firmy patronującej. Jest to o tyle cenna wiedza, gdyż przekazują ją osoby mające na co dzień kontakt z klientami i pracownikami salonów fryzjerskich. Znają specyfikę tej pracy, najnowsze trendy, problemy pojawiające się w praktyce i metody ich rozwiązywania.

Niektóre ze szkół biorą też udział w zawodach fryzjerskich organizowanych dla uczniów. To szansa dla tych, szczególnie uzdolnionych osób, aby już w okresie kształcenia zdobyć pierwsze wyróżnienia, tak ważne w staraniu się o pracę i zdobywaniu klientów.

Umiejętności nabyte w szkole fryzjerskiej

Absolwent szkoły fryzjerskiej powinien potrafić:

 • wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie,
 • dobierać, obsługiwać i konserwować urządzenia i przyrządy fryzjerskie,
 • dobierać fryzury w oparciu o zasady antropometrii,
 • dobierać kolorystykę: włosów, makijażu, ubioru z uwzględnieniem typów urody,
 • dobierać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju włosów i skóry
 • udzielać porad w zakresie zapobiegania chorobom owłosionej skóry głowy i włosów oraz przeciwwskazań do stosowania zabiegów fryzjerskich,

Szkoły uczą też obsługi klienta, właściwej komunikacji, utrzymywać czystość oraz dbać o estetykę pomieszczeń. Bardzo istotną roli szkoły jest przygotowanie fryzjerów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a w tym:

 • wykorzystywania podstawy finansów oraz prawa do samodzielnej działalności gospodarczej,
 • organizacji pracy zakładu w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe oraz sanitarne,
 • kierowania zespołem ludzi,
 • szkolenia uczniów i pracowników,

Fryzjerski egzamin zawodowy – nowe zasady

Zarówno absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, jak i techników oraz szkół policealnych mogą przystąpić do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Ci, którzy dopiero podejmą naukę lub podjęli ją po 1 września 2012r. będą zdawać egzaminy według nowych zasad.

Nowy egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Pisemna część obejmuje 40 pytań, na które udziela się jednej prawidłowej odpowiedzi spośród 4 zaproponowanych. Czas przewidziany na udzielenie odpowiedzi to 60 minut.

Egzamin praktyczny trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Dla zawodu fryzjera czas egzaminu praktycznego to 180 minut. Przed wykonaniem zadania, osoba przystępująca do egzaminu ma dodatkowe 10 minut na zapoznanie się treścią zadania.

Aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 50% punktów w części pisemnej (tj. 20 punktów) oraz minimum 75% punktów w części praktycznej.

Więcej na temat egzaminu zawodowego, jego przebiegu, użycia komputerów w części pisemnej, czy przykładowych pytań,  możesz dowiedzieć się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można bezpłatnie uzyskać suplement Europass sporządzony w j.angielskim. Taki dokument może być szczególnie przydatny dla tych osób, które chcą podjąć pracę w zawodzie za granicą.

Egzamin fryzjerski w Izbie Rzemieślniczej

Osoby uprawnione do zdawania egzaminu organizowanego przez CECH Rzemieślników i Przedsiębiorców mogą przystąpić do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która:

 • odbyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz ukończyła dokształcanie  teoretyczne w szkole lub w systemie pozaszkolnym, bądź
 • ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz odbyła naukę w zawodzie w systemie pozaszkolnym, bądź
 • ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz trzyletni staż pracy w zawodzie, bądź
 • ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w kierunku związanym z  zawodem,
 • ma tytuł zawodowy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym), a po uzyskaniu tego tytułu zawodowego odbyła co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zamierza przystąpić do egzaminu

Do tytułu mistrza może pretendować osoba, która:

 • ma tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie i po uzyskaniu tego tytułu, co najmniej trzyletni staż pracy, albo łącznie – przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego – co najmniej sześcioletni staż pracy oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej), bądź
 • przez okres co najmniej sześciu lat samodzielnie wykonywała zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, bądź
 • jest czeladnikiem lub ma tytuł równorzędny w zawodzie, a po uzyskaniu tytułu ma co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym) oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, bądź
 • ma tytuł mistrza w zawodzie i po jego uzyskaniu, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym) oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, bądź
 • ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym poddaje się egzaminowi i tytuł zawodowy w tym zawodzie oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 2-letni staż pracy,
 • ma dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu „egzaminowanego” i po uzyskaniu tytułu zawodowego, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie.

Egzaminy w CECH-u składają się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Część praktyczną stanowi wykonanie zadania polegającego na strzyżeniu, koloryzacji, modelowaniu włosów. Teoretyczny egzamin dzieli się na część zdawaną pisemnie (sprawdzenie wiadomości z zakresu rachunkowości, rysunku zawodowego, zarządzania przedsiębiorstwem itp.) oraz ustną (obejmuje sprawdzenie wiadomości z z zakresu technologii, materiałoznawstwa i maszynoznawstwa).

Zarówno egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, jak i przez Izbę Rzemieślniczą spełnia standardy wymagań egzaminacyjnych.

Kto może zostać fryzjerem?

Trzeba pamiętać, że fryzjerstwo jest zawodem tyle ciekawym i pięknym, co trudnym i wymagającym. Praca niejednokrotnie wypada w soboty i niedziele, trzeba tez liczyć się z pracującym „Sylwestrem” i późnym siadaniem do stołu wigilijnego. Okresy świąteczne i dni wolne są bowiem szczególnie chętnie wykorzystywane przez klientów do odwiedzania salonów fryzjerskich.

Fryzjer nie jest pracą łatwą dla osób mających poważniejsze problemy z kręgosłupem. Większość dnia spędza się stojąc przy stanowisku pracy z rękami uniesionymi ku górze.

Ostatnim, bardzo istotnym aspektem mającym wpływ na zdrowie jest praca ze środkami chemicznymi. Stały kontakt z mieszaninami farb, utleniaczy, past, czy żeli oraz wdychanie kosmetyków w sprayu (lakierów, nabłyszczaczy, i innych preparatów) często powoduje alergię, zatem ci, którzy już są alergikami, a jeszcze nie podjęli pracy w tym zawodzie powinni upewnić się, czy są w stanie podołać takiemu wyzwaniu.

[Głosów:25    Średnia:2.9/5]