Jak zostać celnikiem?

0
62895

Mimo, że Służba Celna niesie ze sobą szereg niedogodności (m.in. konieczność zmiany miejsca pracy na polecenie przełożonych, praca pod presją czasu, groźby, szantaże i próby przekupstwa ze strony osób trudniących się przemytem itp.) spotyka się ona ze sporym zainteresowaniem młodych osób chcących zasilić szeregi funkcjonariuszy celnych.

Jak zostać celnikiem

Szkoły policealne dla celinków

Do pracy w służbach celnych można się przygotowywać już w szkołach średnich. Profilowane szkoły przygotowują zarówno do zawodu celnika, jak i agenta celnego, specjalisty ruchu granicznego, spedytora, czy logistyka. Wszystkie te zawody łączy powiązanie z międzynarodowym obrotem towarami.

Zakres tematyczny wykładów obejmuje m.in. handel wewnątrzwspólnotowy, handel międzynarodowy, system obsługi deklaracji statystycznych INTRASTAT, akcyzę, dokumentację i rozliczanie handlu z krajami Unii Europejskiej, itp.

Wymagania wobec kandydatów na celników

Warunki, które musi spełniać osoba ubiegająca się o przyjęcie do Służby Celnej określa art. 76 Ustawy o Służbie Celnej z 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.2015.0.990). Zgodnie z przepisami służbę pełnić może:

 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie,
 • ma nieposzlakowaną opinię,
 • ma stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Postępowanie kwalifikacyjne

Kandydat na celnika musi złożyć wniosek o przyjęcie do służby, do którego dołączony będzie kwestionariusz osobowy, dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, a także dokumenty poświadczające uprzednie zatrudnienie. Podanie z dołączonymi dokumentami składa się w siedzibie Izby Celnej, bądź przesyła drogą elektroniczną. Trzeba zadbać, aby cała dokumentacja była kompletna i dostarczona w terminie określonym w informacji o rekrutacji bowiem uchybienia w tym zakresie skutkują odrzuceniem podania bez rozpatrzenia.

Zakwalifikowany kandydat musi przejść cztery kolejne etapy naboru, tj:

 • test wiedzy,
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celnej,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Test wiedzy przygotowany jest tak, by ocenić znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym Służby Celnej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno–gospodarczych.

Test trwa 40 minut i zawiera 40 pytań. Na każde pytanie możliwa jest tylko jedna odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

Do następnego etapu przechodzi osoba, która uzyska minimum 24 punkty. Jednak na każde wolne stanowisko kwalifikuje się tylko 5 osób, które uzyskały najlepsze wyniki w teście wiedzy. W przypadku gdy piąty i kolejny kandydat uzyska taką samą liczbę punktów z testu wiedzy, do testu sprawności fizycznej przystępują wszyscy kandydaci, którzy uzyskali tę lub większą liczbę punktów z testu wiedzy.

Przed wykonaniem testu sprawności fizycznej kandydat musi przedstawić zaświadczenie lekarskie dopuszczające go do ćwiczeń. Test obejmuje sprawdzenie:

 • Siły mięśni ramion: uginanie ramion w podporze leżąc przodem,
 • Siły mięśni brzucha: skłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sek.,
 • Zwinności i koordynacji ruchowej: bieg ze zmianą kierunku „koperta”,
 • Wytrzymałości: bieg 1000m – mężczyźni, 600m – kobiety.

Osoby, które zostaną uznane za zdolne fizycznie do wykonywania służby zostaną poddane testom psychologicznym.

Kolejnym etapem są testy psychologiczne, które pozwolą ocenić psychiczną zdolność do pełnienia zadań w Służbie Celnej. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie wyniku co najmniej „przeciętny”.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kompetencje kandydata do pełnienia służby. Niezbędne kompetencje do pracy w Służbie Celnej to gotowość do uczenia się, orientacja na klienta,orientacja na osiąganie celów organizacji,odpowiedzialność, etyka zawodowa oraz gotowość do zmian.

Służba przygotowawcza

Na podstawie testów i rozmowy kwalifikacyjnej zostaje podjęta decyzja o przyjęciu kandydata do Służby Celnej. Jednak nie od razy zostaje on funkcjonariuszem służby stałej. Pierwszym stopniem w karierze jest stopień aplikanta celnego w dwuletniej służbie przygotowawczej.

Rozpoczęcie służby stałej jest uzależnione od kilku czynników. Oprócz poddawania aplikanta ocenie okresowej, funkcjonariusz musi:

 • odbyć szkolenie praktyczne,
 • potwierdzić egzaminem ukończenie zasadniczego kursu zawodowego albo złożyć egzamin zawodowy,
 • potwierdzić egzaminem znajomość języka obcego lub przedłożyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego w zakresie umożliwiającym wykonywanie obowiązków służbowych.

Standardowy okres odbywania służby przygotowawczej to 2 lata, jednak Szef Służby Celnej może zwolnić funkcjonariusza z obowiązku odbywania tej służby lub skrócić jej czas lub zwolnić funkcjonariusza z niektórych obowiązków zwykle przypisanych aplikantom. Oczywiście takie rozwiązania nie należą do codzienności, a ich stosowanie musi być uzasadnione szczególnymi kwalifikacjami aplikanta celnego.

[Głosów:171    Średnia:2.5/5]