Gabinet pielęgniarski – działalność gospodarcza pielęgniarki

0
11827

Wykonywanie zawodu pielęgniarki jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Rejestr prowadzony jest przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Jeśli pielęgniarka chce prowadzić własną działalność gospodarczą powinna też posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Gabinet pielęgniarski

Wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych

W celu uzyskania wpisu do rejestru należy złożyć do ORPiP następujące dokumenty:

 • Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i wpis do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
 • Arkusz zgłoszeniowy,
 • Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe (w tym dyplom pielęgniarki, świadectwo pielęgniarki),
 • Dowód osobisty,
 • Dyplom pielęgniarki,
 • Dyplom położnej,
 • Orzeczenie lekarskie,
 • Paszport,
 • Świadectwo pielęgniarki,
 • Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza i wpis do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
 • Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego,
 • Zaświadczenie potwierdzające, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej,
 • Zaświadczenie potwierdzające, że usługodawca zgodnie z prawem wykonuje zawód w państwie członkowskim siedziby i nie obowiązuje go zakaz (nawet tymczasowy) wykonywania zawodu,
 • Zdjęcie (2szt o wymiarach 24 x 28 mm).

Obywatele Unii Europejskiej również muszą złożyć:

 • Zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • Zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że wnioskodawca nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego – wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Procedura jest nieodpłatna w przypadku obywateli RP, natomiast osoby będące obywatelami Unii Europejskiej muszą wnieść opłatę w wysokości 523 zł.

działalność gospodarcza pielęgniarkiOsoba, która ubiega się o wpis do rejestru prowadzonego przez Ogólnopolską Radę Pielęgniarek i Położnych nie może być zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych. Nie może też być pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

O wpis nie można się starać, gdy przerwa w wykonywaniu zawodu w okresie ostatnich 6 lat była  dłuższa niż 5 lat.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez pielęgniarki

Pielęgniarki mogą odpłatnie świadczyć swoje usługi w jednej z czterech form:

 • indywidualnej specjalistycznej praktyki prowadzonej w gabinecie stacjonarnym wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę, sprzęt medyczny odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń,
 • indywidualnej specjalistycznej praktyki prowadzonej wyłącznie w miejscu wezwania. W takiej formie odbywane są wizyty domowe w miejscu przebywania pacjenta poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego oraz poza gabinetem praktyki,
 • indywidualnej specjalistycznej praktyki prowadzonej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem (ważna jest tu kwestia wyłączności, gdyż oznacza ona, że niedozwolone jest świadczenie usług poza przedsiębiorstwem).
 • grupowej praktyki prowadzonej w gabinecie stacjonarnym wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę, sprzęt medyczny odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń. Grupowa praktyka może przybrać formę spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej.

Formalności konieczne do rozpoczęcia działalności gospodarczej pielęgniarskiej

Pielęgniarki, które chcą świadczyć usługi w gabinecie stacjonarnym muszą dysponować pomieszczeniem, w którym będą one udzielane. Gabinet musi być wyposażony w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych.

Do rozpoczęcia działalności na własny rachunek niezbędne jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. Podstawowy nr PKD, pod którym zgłaszają swoją działalność pielęgniarki to 86.90.C.

Usługi pielęgniarskie wymagają także zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wymagania wobec gabinetu pielęgniarki

Wiele pielęgniarek decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej na zasadzie wyjazdu do miejsca wezwania i rezygnuje z prowadzenia stacjonarnego gabinetu. Powód jest prozaiczny, jego adaptacji i wyposażenia to ok. 30 tys. zł.

Przede wszystkim należy posiadać tytuł prawny do lokalu. Może to być umowa najmu, dzierżawy, czy podnajmu.

Aby gabinet spełniał kryteria wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną musi posiadać:

 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej,
 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej,
 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady. Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję (nie dotyczy gabinetów w lokalu mieszkalnym). Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

Pomieszczenia, w których będą wykonywane badania lub zabiegi (z wyjątkiem pomieszczeń, w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego) należy wyposażyć w:

 • co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
 • dozownik z mydłem w płynie;
 • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,
 • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.
 • Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią.

Wyposażenie ruchome, które trzeba posiadać w gabinecie określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawowa aparatura i sprzęt medyczny wg załącznika to:

wyposażenie gabinetu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej:

 1. a) kozetka,
 2. b) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. c) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych,
 4. d) telefon,
 5. e) zestaw do wykonywania iniekcji,
 6. f) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych,
 7. g) pakiety odkażające i dezynfekcyjne,
 8. h) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice),
 9. i) zestaw przeciwwstrząsowy, w skład którego wchodzą:

– Natrii chloridum 0,9% – roztwór do wstrzykiwań,

– Hydrocortisonum hemisuccinatum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne,

– Glucosum 20% – roztwór do wstrzykiwań,

– płyny infuzyjne:

– Glucosum 5% – roztwór do infuzji,

– Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum – (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml – roztwór do infuzji dożylnych,

 1. j) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych,
 2. k) stetoskop,
 3. l) testy do oznaczania poziomu cukru we krwi,
 4. m) glukometr,
 5. n) termometry,
 6. o) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego,
 7. p) sprzęt i pomoce do przeprowadzania testów przesiewowych,
 8. r) waga medyczna dla niemowląt,
 9. s) waga medyczna ze wzrostomierzem;
Przykładowy cennik pielęgniarki
Cennik usług brutto Czas Cena
Opieka pielęgniarska do 1 godziny 30zł
Dopłata za wezwanie w nocy (21-6) i święta   od 50% do 150%
wartości usługi
Opieka pielęgniarska 8 godzin 230zł
Opieka pielęgniarska 10 godzin 280zł
Opieka pielęgniarska 12 godzin 320zł
Opieka pielęgniarska 24 godziny 600zł
Odsysanie   60-90zł
Zastrzyk domięśniowy lub podskórny   30zł
Zastrzyk dożylny   od 40zł
Wymiana cewnika   od 50zł
Lewatywa   od 40zł
[Głosów:11    Średnia:2.5/5]