Odwołanie pracownika z urlopu. Czy i kiedy pracodawca ma do tego prawo?

0
2480

Urlop wypoczynkowy  to czas, w którym pracownik ma prawo do odpoczynku i regeneracji sił. Przebywając na wakacjach, zatrudniony nie myśli o sprawach firmy. Swoją uwagę – co należy podkreślić, koncentruje jedynie na kwestiach urlopowych. Prawo do urlopu wypoczynkowego to jeden z podstawowych przywilejów pracowniczych. Zdarza się jednak, że wypoczynek może skończyć się wcześniej, niż zostało to zaplanowane. Pracodawca – w szczególnych okolicznościach, ma prawo odwołać pracownika z urlopu i ten zobligowany jest do natychmiastowego stawienia się w siedzibie firmy. Należy jednak pamiętać, że odwołania z wakacji nie wolno mylić z pojęciem przerwania urlopu – to dwie odmienne kwestie. Czym jest urlop wypoczynkowy? W jakich sytuacjach szef może odwołać pracownika z wakacji? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Czym jest urlop wypoczynkowy?

Jak wynika z nazwy, to czas przeznaczony na odpoczynek i regenerację sił. Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu, kto zatrudniony jest w ramach umowy o pracę i – co istotne, nie można się go zrzec. Urlop wypoczynkowy jest urlopem corocznym, płatnym i nieprzerwanym.

Uwaga!

To, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, zależy od jego stażu pracy. Dla uściślenia – jeśli zatrudniony pracuje w firmie ponad dziesięć lat, jego urlop będzie trwał dwadzieścia sześć dni. Jeśli jednak piastuje stanowisko mniej niż dziesięć lat – otrzyma dwadzieścia dni urlopu.

W jakich okolicznościach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Przede wszystkim:

  • w sytuacji, gdy na terenie zakładu ma miejsce poważna awaria (i tylko odwołany z urlopu pracownik może ją usunąć),
  • w sytuacji, gdy w firmie przeprowadzana będzie kontrola,
  • w sytuacji, gdy osoba na podobnym stanowisku – która miała zastępować pracownika w czasie jego urlopu, uległa wypadkowi bądź nagłej chorobie,
  • w przypadku pożaru, powodzi bądź innej sytuacji, o której pracodawca nie wiedział w chwili, gdy jego pracownik rozpoczynał urlop wypoczynkowy.

Przyczyna wezwania podwładnego do pracy nie może być banalna. Odwołanie powinno być umotywowane przez pracodawcę szczególnymi okolicznościami, tylko wówczas można żądać od pracownika wykonania polecenia.

W jaki sposób pracodawca może skontaktować się z podwładnym?

Istnieje kilka sprawdzonych metod.

Do najczęstszych form kontaktu z pracownikiem zalicza się:

  • wiadomość w formie SMS – a,
  • rozmowę telefoniczną (z numeru służbowego bądź prywatnego),
  • wiadomość w formie e – maila,
  • faks (dostarczany pod wskazany przez pracownika adres).

Kiedy nie można odwołać pracownika z urlopu?

Karygodne jest odwoływanie pracownika z urlopu po to, by dostarczyć mu wypowiedzenie z pracy. Takie działanie jest niedopuszczalne.

Brak zgody na powrót z urlopu

Jeśli pracownik odmówi powrotu z urlopu wypoczynkowego, firma może nałożyć na niego karę porządkową bądź – co gorsze, rozwiązać z nim umowę o pracę. Ale, ale… Będąc na urlopie, pracownik nie ma obowiązku odbierania telefonów z pracy, nie musi również odczytywać służbowych e – maili. Wartym podkreślenia jest także fakt, że podwładny ma prawo do nie wyjawiania adresu, pod którym będzie dostępny podczas wakacji. Jeśli jednak pracownik odbierze telefon i otrzyma wiadomość od szefa, zobligowany jest do natychmiastowego stawienia się w siedzibie firmy. W innym razie, może liczyć się z sankcją karną. Odwołanie podwładnego z urlopu ma charakter polecenia.

Nie zawsze bywa łatwo

Jak zostało już wspomniane, pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu. Czy zawsze bywa to realne? Niestety nie. Aby móc powiadomić podwładnego o awarii, szef musi się z nim skontaktować – a to nie jest wcale proste. Pracownik – po pierwsze, nie ma obowiązku odbierania telefonów służbowych, a po drugie – może być poza zasięgiem.

Uwaga!

Jeśli pracodawca – z wiadomych jemu przyczyn, odwoła pracownika z urlopu wypoczynkowego, pracownik ma prawo do spożytkowania pozostałych dni niewykorzystanego urlopu. Pozostałe dni urlopu można spożytkować w innym terminie. Wybór terminu urlopu jest dowolny – o ile wyrażą na niego zgodę obie strony (tj. pracownik oraz pracodawca). Istotnym jest również fakt, że pracodawca zobligowany jest do poniesienia kosztów związanych z urlopem. Kosztami podlegającymi zwrotowi będą – w pierwszej kolejności, koszty związane:

  • z wycieczką/pobytem na wakacjach,
  • z przejazdem pracownika.

W tym kontekście należy dodać, że pracodawca nie zwraca podwładnemu za zakup akcesoriów, które nabyte zostały w związku z wyjazdem na wakacje (do nadmienionych rzeczy należą: namiot, sprzęt plażowy oraz inne stricte urlopowe gadżety).

Aby pracownik mógł rościć sobie prawo do zwrotu kosztów, zobligowany jest do przedstawienia koniecznych rachunków (do nadmienionych rachunków należą: bilety lotnicze, bilety kolejowe, wykupione wycieczki, umowy z biurami podróży).

Sprawa w sądzie

Jeśli podwładny uzna, że jego prawa zostały naruszone, może złożyć skargę do sądu. Sąd – zapoznawszy się ze sprawą, zdecyduje, czy powody odwołania były w pełni uzasadnione.

[Głosów:1    Średnia:5/5]