Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

0
21444

Wymagania w stosunku do kandydata na brokera ubezpieczeniowego są zbliżone do tych, które kieruje się do początkującego agenta ubezpieczeniowego. Jest kilka szczegółów, które różnią te dwa zawody, warto więc przyjrzeć się bliżej warunkom, które broker musi spełnić, by móc dołączyć do grona kolegów „po fachu”.

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym

Warunki, które należy spełnić

Kandydat na brokera musi być osobą pełnoletnią. Wiąże się to z wymogiem posiadania pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych.

Oprócz tego broker nie może być karany za przestępstwo przeciwko:

 • życiu i zdrowiu,
 • wymiarowi sprawiedliwości,
 • ochronie informacji,
 • wiarygodności dokumentów,
 • mieniu, obrotowi gospodarczemu,
 • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • za przestępstwa skarbowe

(należy posiadać stosowne zaświadczenie o niekaralności).

Osoba aspirująca do zawodu, musi mieć wykształcenie średnie, nie jest przy tym wymagane żaden specjalny zakres wiedzy, który powinien być zdobyty w trakcie szkoły. Warto jednak wspomnieć, że firmy brokerskie kierują swoje oferty zatrudnienia głównie do absolwentów uczelni wyższych, zwłaszcza tych, z wykształceniem technicznym.

Kolejnym warunkiem jest danie rękojmi należytego wykonywania działalności brokerskiej.

Trudnym, aczkolwiek możliwym do spełnienia wymaganiem jest konieczność zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Zawód brokera ubezpieczeniowego, jak wiele innych wolnych zawodów był przedmiotem uwolnienia w związku z ustawą deregulacyjną. Na tej podstawie zwolnienie od obowiązku zdawania egzaminu są:

 • osoby fizyczne ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie czynności brokerskich, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe odpowiednie do zakresu działalności: ubezpieczeń lub reasekuracji, zdobyte w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku (Dodatkowym warunkiem takiego zwolnienia będzie posiadanie pozytywnej opinii brokera, pod kierunkiem którego kandydat na brokera wykonywał czynności brokerskie.
 • kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe uznane przez Komisję, obejmujące zakres tematów egzaminacyjnych dla brokerów i zaliczyli w ich toku egzaminy pisemne. Od ukończenia studiów nie może upłynąć więcej niż 3 lata.

Kandydat do zawodu brokera powinien wykazać się co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie ubezpieczeń, zdobytym w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej (może to być praca w zakładzie ubezpieczeń, czy też u brokera ubezpieczeniowego lub wykonywanie czynności agencyjnych).

Broker ubezpieczeniowy musi posiadać ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej. Minimalna suma gwarancyjna, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, to 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Bardzo ważnym zastrzeżeniem dla kandydatów na brokera jest fakt, że broker ubezpieczeniowy nie może pracować na rzecz zakładu ubezpieczeń, być agentem ubezpieczeniowym, zasiadać we władzach zakładu ubezpieczeń jak też posiadać akcji zakładu ubezpieczeń z wyjątkiem zakładu ubezpieczeń, którego akcje są w obrocie publicznym.

Broker powinien prowadzić działalność gospodarczą.

Kiedy wszystkie te wymagania zostaną spełnione, można złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na działalność brokerską.  wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za wydanie takiego zezwolenia.

Egzamin na brokera ubezpieczeniowego

Kandydat, który na mocy ustawy deregulacyjnej nie został zwolniony z obowiązku zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Aby spełnić ten wymóg, należy złożyć pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu oraz wnieść stosowną opłatę. Wniosek kieruje się do  Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Egzamin trwa 3 godziny, podczas których kandydat musi odpowiedzieć na 100 zadanych pytań. Jeśli odpowiedzi poprawnych jest mniej, niż 80% wówczas należy zdać jeszcze test ustny. Osoby, które nie wykażą się wymaganym zakresem wiedzy będą musiały podejść do egzaminu kolejny raz, jednak nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.

Zakres tematyczny egzaminu:

 • Podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych,
 • Cechy rozwoju współczesnych ubezpieczeń gospodarczych,
 • Gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń,
 • Funkcje i zasady ubezpieczeń,
 • Prawo cywilne i gospodarcze – wybrane aspekty,
 • Źródła i zasady polskiego prawa ubezpieczeniowego,
 • Podstawy prawne działalności brokerskiej,
 • Podstawy prawne działalności agencyjnej w zakresie ubezpieczeń,
 • Umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia,
 • Polski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny,
 • Rola i znaczenie reasekuracji i koasekuracji w podziale ryzyka,
 • Kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracyjnego,
 • Etyka zawodowa brokera,
 • Opodatkowanie działalności brokerskiej podatkiem od towarów i usług,
 • Czytanie i analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • Podstawowe pojęcia związane z obsługą ubezpieczeń gospodarczych,
 • Procedury zarządzania ryzykiem,
 • Umowa brokerska i odpowiedzialność brokera,
 • Umowa o współpracy z zakładem ubezpieczeń oraz o wysokości prowizji,
 • Ubezpieczenia nietypowe,
 • Oferta brokerska, slip brokerski, nota prowizoryczna, dokument ubezpieczenia.

Szkolenia zawodowe

Do niedawna istniał obowiązek doszkalania się co najmniej raz na 3 lata. Obecnie takiej konieczności już nie ma, nie mniej warto to robić choćby dlatego, by móc efektywnie pracować na rzecz swoich klientów. Poniżej przedstawiony jest zakres tematyczny szkoleń dotyczący pracy brokera ubezpieczeniowego:

regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń, obowiązujące od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia, zwłaszcza w zakresie działalności wykonywanej przez pośredników ubezpieczeniowych:

 • kierunki rozwoju produktów ubezpieczeniowych, a w szczególności nowe ryzyka ubezpieczeniowe oraz warunki obejmowania ich ochroną ubezpieczeniową;
 • podstawowe informacje o zakładach ubezpieczeń i rynku ubezpieczeniowym w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zmiany w prowadzeniu dokumentacji ubezpieczeniowej, w szczególności związanej z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia, w tym likwidacją szkód;
 • nowe techniki akwizycji ubezpieczeniowej oraz standardy obsługi klienta;
 • etyka zawodowa brokera;
 • przesłanki i kryteria wyboru odpowiedniego zakładu ubezpieczeń i jego produktów ubezpieczeniowych;
 • znajomość nowych produktów ubezpieczeniowych oraz konkurencyjność tych produktów.
[Głosów:24    Średnia:2.3/5]