Jak założyć firmę brokerską?

0
9381

Prowadzenie biura brokerskiego jest bardzo dużym wyzwaniem zarówno finansowym, jak i organizacyjnym.

Jak założyć firmę brokerską

Wymagania formalne przy zakładaniu firmy brokerskiej

Przede wszystkim należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej. Tę wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. Aby ją zdobyć należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • Informację o osobie wydaną przez Krajowy Rejestr Karny lub zaświadczenie o niekaralności wydane przez organ innego państwa właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności nie później niż 3 miesiące przed dniem złożeniem wniosku, świadczące o tym, że osoba nie była karana za przestępstwa określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
 • Kopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplom ukończenia szkoły wyższej;
 • Kopię zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych;
 • Informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwo pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej;
 • Oryginał lub kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;
 • Oświadczenie że wnioskodawca był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
 • Oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym (osoba fizyczna), któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
 • Oświadczenie, że wnioskodawca jest/nie jest prawomocnie pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Poświadczenie miejsca zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie zezwolenia (np. potwierdzona kopia dowodu osobistego, zaświadczenie o miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy, albo karta stałego lub czasowego pobytu).

Spełnienie wymagań stawianych przez prawo jest już samo w sobie zadaniem dość karkołomnym, a z pewnością dość długotrwałym. Dopiero jednak po uzyskaniu zezwolenia można rozpocząć tworzenie biura brokerskiego.

Ubezpieczenie OC

Wydatki poniesione na ubezpieczenie OC nie są małe, żeby opłacić polisę trzeba poświęcić kilka tysięcy złotych. Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, broker musi posiadać ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej. Minimalna suma gwarancyjna, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, to 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Ale to dopiero początek, a koszty polisy OC mogą okazać się wcale nie najbardziej znaczącymi.

Lokal i wyposażenie biura

Aby prowadzić biuro, należy dysponować przede wszystkim lokalem. Tu trzeba zwrócić uwagę nie tylko na usytuowanie (dobrze, jeśli będzie to miejsce dość reprezentacyjne), ale też na odpowiednie wyposażenie pomieszczeń. Wydatki na wynajem, wraz z opłatami za media mogą wynieść ok.2-3tys. zł w tańszych dzielnicach, w droższych – wszystko zależy, jak duże będą nasze wymagania, co do standardów, które lokal ma spełniać.

Wyposażenie to przede wszystkim komputery, drukarki, skanery, no i oczywiście telefony. Liczba mnoga tych urządzeń jest wskazana, gdyż biura brokerskie są raczej działalnością wieloosobową. Nie każdy jest ekspertem we wszystkich obszarach, z którymi styka się broker w trakcie swojej działalności, dlatego dobrze jest, jeśli wśród współpracowników znajdzie kilku ekspertów z różnych dziedzin.

Pracownicy w firmie brokerskiej

Tu ważna jest kwestia wzajemnych rozliczeń pomiędzy współpracownikami, jak również dodatkowych wydatków na wynagrodzenia personelu niebędącego brokerami. Współczesne biura brokerskie zatrudniają asystentów (bez licencji brokerskiej), sekretarki, itp. Bez względu na wymiar czasu pracy oraz konstrukcję umów, wydatki na wynagrodzenia pochłonął kilka kolejnych tysięcy złotych miesięcznie.

Samochód służbowy

Warto pomyśleć też o firmowym aucie. Choć zawód brokera polega w dużej mierze na opracowywaniu strategii ubezpieczeń, przeprowadzaniu ocen ryzyka poszczególnych klientów, tworzeniu rekomendacji, to bezpośredni kontakt z podopiecznymi jest wciąż w cenie. Przy tym, zważywszy na rodzaj klienteli, raczej nie należy się spodziewać, że będą oni zawsze gotowi, by odwiedzać biuro brokera. Często trzeba się pofatygować do klienta, zwłaszcza, gdy jest to kontrahent duży, o skomplikowanej strukturze organizacyjnej.

[Głosów:12    Średnia:3.5/5]