Czym zajmuje się doradca podatkowy?

0
15784

Doradca podatkowy to zawód, który można sklasyfikować dwojako. Ze względu na obszar, w którym działa doradca podatkowy, z pewnością można uznać, że jest on zaliczany do grona finansistów. Jednak ci, którzy twierdzą, że to zawód prawniczy też będą mieli rację, gdyż znajomość prawa i zagadnień prawnych jest podstawowym narzędziem, które doradca podatkowy wykorzystuje w swojej pracy.

Czym zajmuje się doradca podatkowy

Przede wszystkim dobro klienta

W obszarze zainteresowań doradcy podatkowego znajdują się wszelkie zagadnienia mieszczące się w sferze działalności podmiotów gospodarczych, które mogą mieć wpływ, lub taki wpływ mają na powstanie i realizowanie ich obowiązków podatkowych. Pośrednio jego działania są ukierunkowane na maksymalizację zysków przedsiębiorstwa, gdyż, nie ma co ukrywać, firmy współpracują z doradcami podatkowymi w celu optymalizacji podatkowych, nie zaś obrony interesów budżetu państwa. Takiego podejścia do spraw podatkowych oczekuje też państwo. Świadczyć o tym może chociażby treść roty ślubowania „Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”. Zatem celem działalności doradcy podatkowego jest zabezpieczenie interesów klienta, jednak w zgodzie z prawem i zasadami etycznymi tego zawodu.

Różnice w zakresie działań doradcy podatkowego i księgowego

Zgodnie z definicją tego zawodu, do najważniejszych obowiązków doradcy podatkowego należy:

  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych;
  • wypełnianie zeznań i deklaracji podatkowych;
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • reprezentowanie swoich klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej,
  • doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Dla tych, którzy dotąd zastanawiali się, czym różni się doradca podatkowy od księgowego, podany zakres może stanowić odpowiedź. Niezmiernie istotną różnicą jest możliwość udzielania przez doradcę podatkowego porad i wyjaśnień w sprawach podatkowych i celnych oraz sporządzania opinii (nie leży to w kompetencjach biur księgowych), drugim ważnym aspektem działalności doradcy jest możliwość reprezentowania swoich klientów w postępowaniu podatkowym lub podczas kontroli przeprowadzanej przez organy skarbowe. Doradca podatkowy może też reprezentować klienta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Doradca podatkowy w firmie

Rozpoczęcie współpracy doradcy podatkowego z nową firmą wiąże się z dokonaniem swoistego audytu dotyczącego sposobu prowadzenia księgowości, zarządzaniu finansami oraz rozliczania się z urzędem skarbowym. Doradca może na tej podstawie wystawić opinię, czy też dokonać oceny sytuacji finansowej i podatkowej przedsiębiorstwa. Może też służyć pomocą w zakresie przyjęcia optymalnych rozwiązań podatkowych, czy też posunięć finansowych korzystnych dla firmy.

Jeżeli firma dopiero powstaje, do zadań doradcy podatkowego będzie należała pomoc w samym rozpoczęciu działalności gospodarczej, czyli wskazanie korzystnych dla danego rodzaju działalności rozwiązań związanych z wyborem formy organizacyjnej przedsiębiorstwa, przyjętych metod opodatkowania itp. Doradca pomaga też w pracach nad ustaleniem obowiązujących w firmie procedur związanych ze sferą podatkową, a zatem tych, które dotyczą gromadzenia, archiwizacji, opisu dokumentów i ewidencji.

Oczywiście doradca podatkowy może też prowadzić ewidencję podatkową i inne ewidencje oraz sprawozdawczość, w tym deklaracje i zeznania kierowane do urzędu skarbowego. Jednak firmy zazwyczaj mają przeznaczone do tego typu zadań służby księgowe, natomiast rolą doradcy podatkowego będzie raczej wydawanie opinii i porad podatkowych, wyjaśnień i konsultacji. Zdarza się także, że doradca podatkowy jest delegowany do reprezentowania interesów firmy przed organami administracji państwowej lub sądami, w charakterze pełnomocnika.

Obowiązki doradcy podatkowego

Warto wiedzieć, że doradca podatkowy ma obowiązek przechowywania wszystkich wydanych opinii, wystąpień w imieniu podatników, płatników, inkasentów oraz innych osób, a także udzielanych im porad przez okres 5 lat. Musi też dochować tajemnicy w sprawach faktów i informacji, które nabył w trakcie wykonywania zawodu. Bardzo ważne w pracy doradcy podatkowego jest kierowanie się etyką zawodową. Oznacza to, że  jego działania powinna cechować uczciwość, rzetelność i bezstronność.

Należy dodać, że do podstawowych i ciągłych zajęć doradcy podatkowego należy dokształcanie się w dziedzinie prawa oraz uzupełnianie swojej wiedzy o kolejne interpretacje podatkowe. Ogromna ilość zarówno nowelizacji ustaw, jak i wydawanych rozporządzeń oraz interpretacji urzędników organów podatkowych oraz Ministra Finansów wymaga niezwykłej zręczności w posługiwaniu się literą prawa, szybkiej orientacji, dobrej pamięci. Pamiętać trzeba, że w polskich warunkach samych interpretacji podatkowych może wyjść ponad 30tys. rocznie, z czego duża część jest sprzeczna względem innych interpretacji.

Ten zawód jest dedykowany ludziom ambitnym, zdolnym, a do tego odpowiedzialnym. W ich rękach często spoczywa los firmy, zarówno wtedy, gdy przygotowują określone strategie działalności podatkowej, jak i wtedy, gdy proponują rozwiązania konkretnych problemów w dziedzinie rozliczeń z fiskusem, aż po wynik postępowań podatkowych, czy sądowych w sprawach, w których występują jako pełnomocnicy.

[Głosów:13    Średnia:1.8/5]