Ubezpieczenie OC dla wynajmującego mieszkanie w Lublinie

0
610

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego, dającego ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej innej osobie. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie skutki ekonomiczne szkód, wyrządzonych osobom trzecim, spowodowane działaniem nieumyślnym. Szkody często wykraczają poza możliwości finansowe ubezpieczonego. Ograniczenie ilościowe odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi tak zwana suma gwarancyjna, będąca górną granicą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia. Jest też jedną z podstaw do naliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Ochrona z OC trwa tak długo, jak sama polisa. Najczęściej umowy zawierane są na okres jednego roku, chociaż towarzystwa oferują również polisy o dłuższych i krótszych okresach ważności.

Jak polisa OC chroni wynajmującego mieszkanie, a jak najemcę?

Wynajem mieszkania najlepiej łączyć dwoma polisami mieszkaniowymi. Właściciel nieruchomości powinien koniecznie zadbać o ubezpieczenie swojego majątku, jakim jest wynajmowane mieszkanie.  Polisa powinna zawierać ubezpieczenie murów, elementów stałych oraz ruchomości domowych udostępnianych lokatorom. Zakres ochrony powinien obejmować pożar, huragan i inne zdarzenia losowe oraz ryzyka związane z włamaniem, dewastacją i innymi szkodami na majątku. Polisa dla najemcy nie musi obejmować szerokiego zakresu ochrony, więc i składka będzie znacznie niższa. Najemca powinien przede wszystkim ubezpieczyć lokal od kradzieży z włamaniem. Polisa OC w życiu prywatnym chroni przed skutkami finansowymi szkód, za które najemca ponosi odpowiedzialność.  Polisa może pokryć koszty, na jakie narażony został właściciel lokalu, administracja budynku i sąsiad, który ucierpiał finansowo w wyniku szkody.  Kiedy zniszczenia nie są winą lokatora, przydaje się OC właściciela nieruchomości. Najczęściej obowiązuje zasada, że właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała w wyniku zaniedbania wymaganych przeglądów i konserwacji, a po stronie lokatora leży odpowiedzialność za szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa lub celowego działania.

Zakres ochrony OC dla wynajmującego mieszkanie

Właściciel wynajmujący mieszkanie musi zadbać kompleksową ochronę swoich interesów, dlatego polisa powinna oprócz ochrony murów i stałych elementów ruchowych powinna obejmować ryzyka powodujące straty finansowe. Najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowań jest zalanie lokalu i sąsiadów w wyniku awarii w budynkach wielorodzinnych. Szczególnie groźnym żywiołem jest pożar, który może całkowicie zniszczyć nieruchomość i wszystkie znajdujące się w niej przedmioty. Duże straty powstają na skutek kradzieży z włamaniem lub dewastacji przez osoby trzecie. Pakiet Assistance zawarty w polisie pozwala zaoszczędzić czas i nerwy przy drobnych awariach. OC w życiu prywatnym przyda się, gdy stratę poniosą sąsiedzi. Towarzystwa oferują polisy różniące się zakresem ochrony, suma gwarancyjna i ceną. Warto więc przy wyborze polisy skorzystać z doświadczenia doradców ubezpieczeniowych. W Lublinie zapoznać się z ofertami kilkunastu ubezpieczycieli w Multiagencji Eurofinance Oddział w Lublinie https://eurofinance.info.pl/oddzialy/lublin/. Można również umówić spotkanie z mobilnym doradcą.

[Głosów:1    Średnia:5/5]