Odwołanie od decyzji ZUS – jak się odwołać?

0
3528

Orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie jest ostatecznym wyrokiem. Godnym zauważenia jest fakt, że (w chwili obecnej) istnieje możliwość odwołania się od decyzji państwowej instytucji publicznoprawnej. Jeśli postanowienie ZUS – w kwestii emerytury lub renty, nie satysfakcjonuje petenta, ten ma prawo odwołać się od przedstawionego orzeczenia. W tym kontekście warto nadmienić, że decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bywają kuriozalne i nie zawsze można się z nimi zgodzić.

W jaki sposób odwołać się od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć na piśmie – w ciągu trzydziestu dni od otrzymania postanowienia. Można uczynić to osobiście lub za pośrednictwem poczty. Co istotne – wysyłając dokument pocztą, warto zrobić to listem poleconym – za potwierdzeniem odbioru. Osoba składająca dokument osobiście (w oddziale ZUS), powinna dysponować dwiema kopiami pisma. Kopia zapasowa – co ważne, musi zostać opatrzona pieczątką i podpisem pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument należy zachować na później (tj. dla ewentualnych celów dowodowych).

Jak już zostało wcześniej wspomniane – osoba odwołująca się od decyzji ZUS, ma trzydzieści dni na złożenie dokumentu w oddziale zakładu. Może się jednak zdarzyć tak, że ubezpieczony wniesie pismo w późniejszym terminie. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkuje odrzuceniem bądź rozpatrzeniem pisma. Rozpatrzenie następuje w momencie, gdy przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego (tj. w przypadku choroby, długotrwałego pobytu w szpitalu bądź nagłej śmierci bliskiej osoby).

Uwaga!

Jeśli – w ciągu sześćdziesięciu dni od złożenia odwołania, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie podejmie odpowiednich działań, odwołujący ma możliwość wniesienia skargi do sądu.

Kto rozpatruje indywidualne odwołania od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w kwestii emerytury lub renty, kierowane jest do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego dla danego miejsca zamieszkania. Odwołania w kwestii zasiłków (m.in. chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, rodzinnych, wyrównawczych i pogrzebowych) bądź świadczeń wypadkowych, świadczenia rehabilitacyjnego lub odszkodowania z tytułu choroby zawodowej, kierowane są do rejonowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych. Sprawy – w większości przypadków, nie są rozstrzygane po pierwszym posiedzeniu sądu. Sąd – na pierwszym posiedzeniu, wskazuje termin kolejnej rozprawy. Warto wziąć pod uwagę fakt, że na każdym posiedzeniu, odwołujący ma możliwość składania wniosków i wyjaśnień (np. o powołanie konkretnych jednostek na świadków). Odwołujący się ma również możliwość wglądu do akt sprawy – w każdym dogodnym dlań momencie.

Dane, które powinny znaleźć się w odwołaniu:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania osoby ubezpieczonej lub adres pełnomocnika bądź przedstawiciela ustawowego osoby odwołującej się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • oznaczenie sądu, do którego kierowane jest pismo,
  • numer decyzji, której dotyczy odwołanie,
  • skargi oraz wnioski,
  • uzasadnienie razem z przytoczeniem dowodów,
  • podpis osoby ubezpieczonej, jego pełnomocnika bądź przedstawiciela ustawowego,
  • lista załączników (o ile takowe występują).

Ważne!

Istnieje także możliwość, że sąd – w celu skorygowania błędnych informacji lub uzupełnienia luk, wezwie stronę postępowania, by ta dopełniła reszty formalności.

Istotne jest – aby w uzasadnieniu, zaprezentować ciąg zdarzeń oraz przytoczyć własne argumenty. W tym celu mogą posłużyć nam stosowne pisma, m.in. aktualne wyniki badań, zaświadczenia lekarskie, świadectwa pracy, umowy, legitymacje, zeznania świadków. Tylko w ten sposób można dochodzić swoich praw.

Ile kosztuje odwołanie od decyzji ZUS?

Istotnym podkreślenia jest fakt, że odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie podlega opłatom sądowym. Brak konieczności uiszczania opłat, zachęca do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Wyrok sądu

Sąd, po zapoznaniu się z materiałami sprawy, wydaje wyrok, w którym:

– przyznaje rację ubezpieczonemu, tj. uwzględnia jego odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w części lub całości bądź

– oddala odwołanie ubezpieczonego i w ten sposób – przyznaje rację ZUS – owi.

Apelacja

Jeśli strona nie zgadza się z wyrokiem sądu pierwszej instancji, ma możliwość odwołania się do sądu drugiej instancji. W tym kontekście warto nadmienić, że odwołanie się do sądu drugiej instancji to tzw. apelacja. Dla uściślenia – jeśli wyrok w sprawie został wydany przez sąd rejonowy, apelację należy złożyć do sądu okręgowego. W przypadku wyroku wydanego przez sąd okręgowy, apelację składa się do sądu apelacyjnego. Po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem, ubezpieczony ma czternaście dni na złożenie apelacji. Jeśli strona w dalszym ciągu nie zgadza się z wyrokiem sądu, może złożyć skargę kasacyjną. Istotnym jest fakt, że skarga kasacyjna powinna być napisana przez radcę prawnego bądź adwokata.

[Głosów:3    Średnia:3/5]