Jak zostać policjantem?

0
4710

Choć zawód policjanta wiąże się z ciągłym niebezpieczeństwem, a wynagrodzenie nie równoważy ryzyka jakie podejmuje się każdego dnia, do służby policyjnej wciąż wstępują nowi pasjonaci tej profesji. Popularne niegdyś żarty na temat ograniczonej wiedzy policjantów nie mają żadnego uzasadnienia w rzeczywistości. Od kandydatów na policjantów oczekuje się spełnienia różnych wymagań, a w czasie trwania służby kładzie się nacisk na ciągły rozwój pracowników Policji.

Jak zostać policjantem

Sposób naboru do służb policyjnych jest uregulowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 – z późn. zm.)

Wymagania

Kandydat na policjanta powinien:

• być obywatelem polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto kandydaci objęci ewidencją wojskową powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Testy

Aby dostać się w szeregi Policji należy zdobyć jak najwyższe oceny w testach z wiedzy, testach psychologicznych i sprawnościowych oraz pomyślnie przebyć rozmowę kwalifikacyjną.
Zadania, które należy wykonać podczas egzaminów są punktowane. Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać maksymalnie 60 pkt. Maksymalna ilość punktów w testach to:

• 40 pkt za test wiedzy,
• 60 pkt za test sprawności fizycznej,
• 60 pkt za test psychologiczny.

W teście z wiedzy sprawdzane są dziedziny wiedzy dotyczące funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Aby odpowiedzieć na 40 pytań należy wybrać jedną spośród 4 podanych odpowiedzi. Przykładowy test został zamieszczony na stronie Policji http://www.wspol.edu.pl/d/ogoszenia/1702-baza-trzonow-zada-testowych-test-wstpny-do-policji.

Test sprawnościowy polega na pokonaniu toru przeszkód. Czas, który został określony jako dopuszczający kandydata to 1 min 41 sek.

Test psychologiczny składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem oraz podsumowania wyników badania i rozmowy. Test ma na celu ocenić przydatność kandydata do służby w Policji, a w szczególności jego predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność i postawę w pracy.

Osoby, które przedostaną się przez sito testów muszą poddać się specjalistycznym badaniom lekarskim, które pomogą ustalić, czy ich zdolności fizyczne i psychiczne predysponują go do służby w Policji.

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia i umiejętności

W naborze lepiej oceniane są osoby, które:

• ukończyły liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasach, w których były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania,
• mają wykształcenie wyższe oraz tytuł licencjata lub inżyniera,
• mają wykształcenie wyższe oraz tytuł magistra lub równorzędny,
• mają wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne).

Poziomy wykształcenia są oceniane proporcjonalnie do ich przydatności w służbie. Ukończone liceum profilowane jest punktowane najniżej (2 pkt), za każdy następny poziom wykształcenia uzyskuje się dodatkowe 2 punkty, aż do wykształcenia wyższego z tytułem magistra o kierunku przydatnym do służby w Policji, gdzie uzyskuje się 8 punktów.

Wymagane dokumenty

Dokumenty można składać we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych (decyzję o tym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji). Należy pamiętać, aby dokumentacja przedkładana w komendach była kompletna, trzeba też przynieść ją osobiście, w innym przypadku nie będą one rozpatrywane.

• podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – (należy wskazać jednostkę Policji),
• wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
• dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji – (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
• świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie – (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
• książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową – (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu).

[Głosów:1    Średnia:5/5]