Jak zostać detektywem?

0
5612

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Polsce ponad 1500 osób posiada licencję detektywa. To niezbyt duża liczba biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców naszego kraju. Na rynku znajdzie się z pewnością miejsce dla kolejnych „prywatnych śledczych” jeśli tylko ich praca będzie doceniana przez klientów.

Jak zostać detektywem

Wymagania stawiane wobec kandydatów na licencjonowanego detektywa

Detektywem nie może zostać każdy. Aby pracować w tym zawodzie należy uzyskać licencję. Wymagania stawiane wobec kandydatów starających się o przyznanie licencji to:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • ukończone 21 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania zawodu detektywa, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.

Ponadto wobec osoby, która ubiega się o przyznanie licencji detektywa nie może toczyć się postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na detektywa nie powinien:

 • mieć na swym koncie prawomocnych wyroków skazujących za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • być zwolniony dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat,

Kandydat powinien wykazać się pozytywną opinią wynikającą z wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Po deregulacji zawodu detektywa, która miała miejsce w 2014r. nie jest już konieczne zdawanie egzaminów, a jedynie należy legitymować się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie:

 • zagadnień ochrony danych osobowych,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa,
 • zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych szkolenia mogą przeprowadzać ośrodki  działające na podstawie przepisów o systemie oświaty. Organizatorów szkoleń bez trudu można odszukać w internecie, a spotkania odbywają się zazwyczaj w większych miastach. Minimalny czas szkolenia został określony na 50 godzin. Decydując się na wybór ośrodka warto nieco powybierać, gdyż jakość wykładów jest bardzo różna, a od najlepszych można wynieść sporo wiedzy poza podręcznikowej.

Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o wydanie licencji składa się u komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla miejsca zamieszkania lub u komendanta stołecznego Policji, gdy kandydat nie mieszka na terenie Polski. Aby złożyć nie wniosek nie jest wymagana osobista wizyta w komendzie, można go przesłać w formie elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • pisemne oświadczenie, iż nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • pisemne oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • pisemne oświadczenie, iż nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej w RP lub innym państwie w okresie ostatnich 5 lat,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia (oryginał do wglądu),
 • kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (oryginał do wglądu),
 • dwie fotografie o wym. 2,5 x 3,5 cm,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1511).

Za wydanie licencji należy uiścić opłatę, która według przepisów wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Z uzyskaniem licencji wiąże się jeszcze jeden koszt – cena jaką należy uiścić za ukończony kurs, który jest warunkiem uzyskania zezwolenia. Wydatek na szkolenie detektywistyczne wyniesie od  1200zł do 1500zł.

Licencję wydaje w drodze decyzji administracyjnej komendant Policji, u którego złożono wniosek.

[Głosów:4    Średnia:3.3/5]