Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

0
31974

Agentem ubezpieczeniowym może zostać, w myśl przepisów, każda osoba, która ma wykształcenie średnie, przejdzie pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną, zda egzamin państwowy i otrzyma stosowne zezwolenie, licencję. Takie wymagania formułuje prawo. Towarzystwa ubezpieczeniowe niemal zawsze organizują szkolenia, które jeszcze niedawno były obowiązkowe z mocy prawa, a obecnie pozostają pozycją, którą musi przejść osoba chętna do pracy w branży, by dysponować niezbędnym zakresem wiedzy z dziedziny ubezpieczeń i produktów oferowanych przez konkretnego ubezpieczyciela. Zakłady ubezpieczeń coraz częściej podnoszą poprzeczkę oczekując od kandydatów wykształcenia ekonomicznego, najchętniej zaś widzą w swoich szeregach ludzi z wyższym wykształceniem.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym

Przepisy i wymagania pracodawcy odnoszą się raczej do wiedzy teoretycznej agenta, własny biznes, który agent musi bezwarunkowo prowadzić, wymaga znajomości praktycznego wymiaru tej branży. W zasadzie ta działalność wymaga wiedzy z każdej dziedziny życia firmy po trochu. Prowadząc własne biuro musimy być marketingowcem, księgowym, kadrowcem jednocześnie. Do tego agent ubezpieczeniowy jest czymś na pograniczu sprzedawcy, asystenta . Musi być świetnym negocjatorem, czasem i kurierem. Dobrze, jeśli potrafi sobie poradzić z awariami sprzętu biurowego, bo akurat one lubią psuć się w niespodziewanych momentach, a trzeba wiedzieć że biuro agenta ubezpieczeniowego naszpikowane jest różnego rodzaju urządzeniami ułatwiających pracę z dokumentami.

Szkolenia agenta ubezpieczeniowego

Szkolenie kandydata na agenta ubezpieczeniowego organizuje zakład ubezpieczeń lub multiagencje. Choć od czasu ustawy deregulacyjnej, czyli uwalniającej niektóre zawody, szkolenia nie są już obligatoryjne, to towarzystwa nadal je organizują, gdyż tego rodzaju kształcenie jest praktycznie niezbędne, by dobrze wykonywać obowiązki agenta ubezpieczeniowego. Kwestie szkoleń i egzaminów szczegółowo regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania (Dz. U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1053). W oparciu o te przepisy oraz stałą, długoletnią praktykę, towarzystwa nadal organizują szkolenia zbliżone wymiarem czasu kształcenia oraz zakresem tematycznym do tych organizowanych zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami:

  • Szkolenia podstawowe – przewidziane dla osób które chcą zostać agentem ubezpieczeniowym, ale dotychczas nie ukończyły żadnego szkolenia. Czas tego bloku szkoleniowego wynosi minimum 152 godziny. Kandydaci na agentów zdobywają ogólne wiadomości z obszaru branży ubezpieczeniowej oraz przepisów prawa, które obowiązują w tej dziedzinie. Do tego dochodzi zapoznanie się ze specyfiką produktów oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, a czasem też i z technikami ich efektywnej sprzedaży.
  • Szkolenia uzupełniające – przeznaczone są dla osób, które ukończyły szkolenie z zakresu zagadnień ogólnych. To szkolenie trwa 48 godzin.

Różnica polega między innymi na tym, że obecnie kładzie się większy nacisk na szkolenie z zakresu produktów firmy ubezpieczeniowej, a forma szkolenia to raczej e-learning niż tradycyjne spotkania na sali wykładowej.

Trzeba wspomnieć, że kandydaci, którzy nie mają doświadczenia w branży, muszą brać pod uwagę konieczność wielu szkoleń dodatkowych organizowanych przez towarzystwo ubezpieczeń.

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego

Szkolenie podstawowe zakończone jest testem złożonym ze 100 pytań, natomiast szkolenie uzupełniające kończy się sprawdzeniem wiedzy zamkniętym w 40 pytaniach. Jeśli kandydat na agenta poprawnie odpowie na co najmniej 66% pytań, test uznaje się za zdany. Jeśli wyznaczony pułap poprawnych odpowiedzi nie zostanie osiągnięty, kandydat musi podejść do egzaminu po raz kolejny.

Licencja agenta ubezpieczeniowego

Następnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie licencji agenta. Wniosek składa się za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń. Do wniosku należy załączyć świadectwo dojrzałości oraz zaświadczenie o niekaralności.

Dodatkowe wymagania, które trzeba spełnić by zostać licencjonowanym agentem ubezpieczeniowym to zamieszkiwanie na terytorium Polski, posiadanie pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych, umowa podpisana z towarzystwem ubezpieczeń oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej (wpis do ewidencji gospodarczej, w przypadku osób fizycznych lub do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółek.

Zezwolenie na prowadzenie działalności agenta ubezpieczeniowego wydaje Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego (PUNU). Czas oczekiwania na wydanie zezwolenia trwa ok. miesiąca. Po uzyskaniu licencji praktycznie można rozpocząć już działalność agenta.

Planując rozpoczęcie pracy w charakterze agenta, trzeba uwzględnić długi czas potrzebny na zdobycie pełnych uprawnień w tym zawodzie. W optymistycznej wersji, można liczyć, że procedura będzie trwała kilka miesięcy, jednak nierzadko zdarza się, że kandydat na agenta czeka na swoją nobilitację kilka razy dłużej.

Pamiętajmy, że każdy agent rozpoczynający pracę z klientami, musi okazać się posiadanym zezwoleniem Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, a agent pełnomocnik, dodatkowo zobowiązany jest do okazania pełnomocnictwa zakładu ubezpieczeń. Oprócz tego towarzystwa ubezpieczeń prowadzą swoje rejestry pracujących na ich rzecz agentów, jednak nie są one nigdzie publikowane.

Specjalizacja

Podobnie jak w innego typu zawodach, tak i w sektorze ubezpieczeń następuje coraz wyższa profesjonalizacja, widoczny w branży jest trend do specjalizacji. Agenci specjalizują się w sprzedaży określonego typu produktów, np.:

  • ubezpieczenia na życie,
  • ubezpieczenia komunikacyjne,
  • ubezpieczenia turystyczne,
  • emerytalne, majątkowe,
  • mienia,
  • ubezpieczenia firm, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu, i inne.

Jest to pewna metoda do osiągania wysokich dochodów i usprawnienia sobie pracy. Dlatego agenci, którzy zdobędą już ogólną wiedzę teoretyczną, a potem i praktyczną, wraz z rozwojem kariery wybierają coraz więcej szkoleń tematycznych, z zakresu, który najbardziej dotyczy prowadzonej przez nich działalności.

[Głosów:53    Średnia:2.5/5]