Jak założyć biuro detektywistyczne?

0
8164

Proces zakładania firmy detektywistycznej nie jest specjalnie skomplikowany, trzeba jednak pamiętać, że zanim nastąpi otwarcie działalności należy zdobyć licencję detektywa, a to z kolei wymaga nieco czasu z uwagi na szkolenie, które trzeba ukończyć przed ubieganiem się o zezwolenie.

Jak założyć biuro detektywistyczne

Licencja detektywa

Aby prowadzić agencję detektywistyczną nie trzeba być właścicielem licencji, jednak wówczas potrzebny jest wspólnik, bądź pełnomocnik, który takową posiada. Istotną kwestią jest też niefigurowanie na liście niewypłacalnych dłużników. To element, który może zdyskwalifikować przedsiębiorcę w ubieganiu się o możliwość prowadzenia agencji. Jak uzyskać licencję opisano w artykule „Jak zostać detektywem?”.

Trzeba pamiętać, że licencja nie jest wydawana dożywotnio. Może ona zostać odebrana jeśli osoba ją posiadająca utraci zdolność do czynności prawnych, zostanie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub nie otrzyma pozytywnych badań lekarskich.

Licencja może też zostać zawieszona czasowo np. w momencie powzięcia informacji o wszczęciu postępowania karnego przeciwko detektywowi. Odwieszenie następuje po wydaniu i uprawomocnieniu się korzystnego wyroku w sprawie. Decyzję o zawieszeniu lub cofnięciu licencji podejmuje wojewódzki komendant policji.

Licencję należy mieć przy sobie w trakcie wykonywania zadań zawodowych i okazywać na żądanie osób trzecich.

Rejestracja działalności detektywistycznej

Po spełnieniu tego najważniejszego warunku można zarejestrować działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kod PKD, pod którym ewidencjonuje się usługi detektywistyczne to 80.30Z. Ponadto trzeba też wysłać zgłoszenie do ubezpieczenia w ZUS. A jeśli przedsiębiorca od razu decyduje się na bycie czynnym podatnikiem VAT, również należy złożyć stosowny druk w urzędzie skarbowym (VAT-R).

Zezwolenie wydane przez MSW

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez Ministra spraw wewnętrznych. We wniosku należy zawrzeć nazwę przedsiębiorstwa, NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji gospodarczej, dane personalne właściciela oraz wszystkich wspólników oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności. Oraz oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych”.

Po dokonaniu wpisu organ, który tego dokonuje wystawia zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

Ubezpieczenie OC dla biura detektywistycznego

Agencje detektywistyczne mają obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie pracy zawodowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych muszą zawrzeć umowę ubezpieczenia nie później niż na jeden dzień przed rozpoczęciem wykonywania tej działalności. Zawierając umowę z zakładem ubezpieczeń przedsiębiorca musi spełnić warunki związane z sumą gwarancyjną. Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych 15 000 euro. Ubezpieczeniem powinna być objęta zarówno odpowiedzialność deliktowa, jak i kontraktowa przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie usług detektywistycznych.

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

Warto być członkiem PSLD. To organizacja zrzeszająca detektywów w kraju i broniąca ich wizerunku oraz interesów. Za pośrednictwem PSLD można nawiązać kontakty z kolegami z branży, dowiedzieć się o zmianach w przepisach, szkoleniach, czy wydarzeniach, na które warto się wybrać (np. Targi Bezpieczeństwa, Ochrony Mienia i Zdrowia itp.) Stowarzyszenie nadaje swoim członkom odznakę, do złudzenia przypominającą odznakę policyjną, jednak z wyraźnie oznaczoną nazwą instytucji zrzeszającej, w złotym kolorze. Przynależność do Stowarzyszenia jest też poniekąd sprawą prestiżową dla firmy.

Obowiązek dochowywania tajemnicy

Agencje detektywistyczne mają obowiązek dochowywania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

Detektyw może przetwarzać dane osobowe bez zgody ich właściciela (w odróżnieniu od przeciętnego Kowalskiego), jednak tylko na czas wykonywania zadań. Ponadto ma prawo żądać od zleceniodawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających, że podejmowane działania detektywistyczne nie będą niezgodne z prawem albo nie będą powodowały nielojalności w stosunku do klientów.

Umowy wyłącznie na piśmie

Detektyw musi zawrzeć pisemną umowę z klientem. Jeśli z treści umowy wynika, że sprawa ma związek z postępowaniem prowadzonym przez organy ścigania, detektyw ma obowiązek powiadomić właściwy organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Niedopełnienie tej czynności jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat.

Umowy należy archiwizować przez okres 5 lat od momentu zakończenia sprawy i udostępniać je organom upoważnionym do kontroli, MSW oraz upoważnionym komendantom Policji.

Po zakończeniu sprawy należy sporządzić sprawozdanie, w którym wyszczególnia się datę umowy, jej przebieg, czynności dokonane w związku z prowadzoną sprawą, opis stanu faktycznego oraz datę zakończenia sprawy. Sprawozdanie przekazuje się klientowi, natomiast kopię detektyw musi zachować przez 2 lata od zakończenia sprawy.

Finanse detektywa

Zdobycie uprawnień do prowadzenia agencji detektywistycznej wiąże się z pewnymi kosztami. Koszt szkolenia detektywistycznego wynosi do 1 200zł do nawet kilku tysięcy złotych. Opłata za wydanie licencji detektywa to kolejne 2 000zł. Wpis do rejestru MSW wyniesie nieco ponad 600zł.

Strona dochodowa jednoosobowej agencji detektywistycznej otwiera się kwotą 10 000zł -15 000zł. Oczywiście jest to szacunkowo określona wielkość, jednak można przyjąć, że rzetelnie pracujący detektyw nie osiągnie niższych zarobków.

Nie są to małe pieniądze, jednak należy się liczyć ze sporymi wydatkami związanymi z prowadzeniem spraw. Do tego rodzaju kosztów można zaliczyć:

  • sprzęt podsłuchowy, kamery, lokalizatory GPS, które klient montuje w swoim domu, samochodzie, czy firmie,
  • modulatory głosu, niekiedy odzież do charakteryzacji,
  • usługi gastronomiczne i hotelowe,
  • paliwo,
  • datki dla informatorów – bez tego nie ma co spodziewać się współpracy,
  • inne koszty, np. koszty przejazdu lub przelotu, biletu wstępu na różnego rodzaju imprezy zamknięte, itp..

Agencje detektywistyczne muszą też ponosić koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej takie jak:

  • prowadzenie księgowości,
  • wynajem lokalu oraz opłaty za media,
  • opłaty za telefon i internet,
  • koszty założenia i utrzymania strony internetowej firmy,

Przy zakładaniu biura należy też wziąć pod uwagę, że do siedziby należy zakupić meble i wyposażenie, praktycznie niezbędny jest też samochód do użytku służbowego, sprzęt detektywistyczny do stałego użytku np. wykrywacze podsłuchów i kamer, aparaty fotograficzne wysokiej jakości, dyktafony.

[Głosów:9    Średnia:2.9/5]