Jak uzyskać uprawnienia do obsługi pilarki łańcuchowej?

0
13833

Pracownicy w Twoje firmie obsługują lub mają obsługiwać piłę łańcuchową? Czy wiesz, że muszą mieć do tego odpowiednie uprawnienia? Zobacz, kto może przeprowadzać szkolenie z zakresu obsługi piły łańcuchowej? Jaki dokumenty musi posiadać osoba, która pracuje z piła łańcuchową?

Odpowiadając wprost na zadane pytania szkolenia uprawniające do obsługi pilarek łańcuchowych prowadzą ośrodki kształcenia i doskonalenia, które uzyskały pozytywną aprobatę Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Osoba obsługująca pilarkę mechaniczną powinna posiadać świadectwo ukończenia szkolenia oraz wpis do książki operatora. 

W celu przeanalizowania odpowiedzi na pytania postawione we wstępie należy odwołać się do przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. W załączniku nr 1 [Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu] do tego rozporządzenia, w grupie II – Maszyny do robót drogowych, w poz. 11 zostały wymienione: pilarki mechaniczne do ścinki drzew (czyli piły łańcuchowe), z uwagą: 

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej, upoważniają do obsługi tego urządzenia.

We wskazanym rozporządzeniu znajdziemy również szczegółowe zapisy w kwestii uprawnień do obsługi wskazanej maszyny. Zgodnie z nimi maszyny robocze, o których mowa wyżej, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Szkolenie to obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Natomiast prowadzić je może podmiot, który posiada:

  1. warunki lokalowe do prowadzenia wykładów;
  2. park maszynowy wraz z placem manewrowym;
  3. kadrę wykładowców;
  4. warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne.

 

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik ze sprawdzianu, kończącego szkolenie, otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora.

Koniecznie jest uzyskanie potwierdza spełnienie wymagań, w zakresie szkolenia, przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Instytut ten również opracowuje programy szkolenia, prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

Proszę mieć na uwadze, że równoznaczne z uzyskaniem uprawnień według rozporządzenia w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych jest ukończenie szkolenia, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.

Proszę pamiętać również, że dodatkowo operator pilarki powinien przejść stosowny instruktaż stanowiskowy, a także zostać poinformowany o ryzyku zawodowym związanym z pracą i zaznajomiony z instrukcją obsługi pilarki.

Pozostałe przepisy.

  • art. 2373 § 1; art. 226; art. 2374 § 2 Kodeksu pracy;
  • § 32 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191 poz. 1596 ze zm.);
  • § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.);
  • § 23; § 24 ust. 1; § 25; §26 oraz poz. 11 gr.II – Maszyny do robót drogowych w zał. nr 1 [Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu] do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 583);
  • § 21, § 22, § 23 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141).

 

Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany
audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

[Głosów:12    Średnia:3.3/5]