Zwrot podatku a upadłość konsumencka – co musisz wiedzieć?

0
2782

Obowiązek rozliczania podatku dochodowego mają wszystkie osoby fizyczne, które w danym roku rozliczeniowym uzyskały jakiekolwiek dochód. Dotyczy to również jednostek, które zostały postawione w stan upadłości konsumenckiej i na jej skutek nie mogą zarządzać swoim majątkiem. Rozliczają się one jednak na innych zasadach, niż pozostałe grupy osób składających zeznanie podatkowe PIT. Jakich konkretnie?

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej konieczne jest rozliczenie podatku?

Obowiązek rozliczania podarku dochodowego mają wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nawet gdy ich dochód generowany jest za granicą (nieograniczony obowiązek podatkowy), jak i osoby zarabiające w Polsce, gdy mieszkają na terenie innego kraju (obowiązek podatkowy w ograniczonym stopniu). Jak wynika z Prawa upadłościowego, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, majątek wchodzący w skład masy upadłościowej zostaje przejęty przez syndyka. Spoczywają na nim także obowiązki związane ze sprawozdawczością. Specjaliści podkreślają jednak, że upadłość konsumencka (adwokat z Katowic) nie zwalnia osoby fizycznej z przestrzegania przepisów prawa podatkowego, które nakładają na niego obowiązek osobistego rozliczenia z przychodów osiągniętych w danym roku. Syndyk pełni jedynie rolę kontrolującą, nie ma on jednak pełnej wiedzy na temat przychodów uzyskanych przez upadłego w danym okresie rozliczeniowym.

Czy można rozliczać się wspólne ze współmałżonkiem po upadłości jednego z nich?

Wiele osób rozlicza się z podatku dochodowego wraz ze współmałżonkiem. Warto jednak podkreślić, że na skutek rozpoczęcia procedury upadłości konsumenckiej przez jednego z partnerów automatycznie zostaje zerwana pomiędzy nimi wspólnota finansowa. Osoby pozostające w rozdzielności majątkowej nie mogą rozliczać wspólnie podatku dochodowego. Każdy z małżonków zobowiązany jest do samodzielnego złożenia deklaracji PIT.

Czy zwrot nadpłaconego podatku może być przejęty przez syndyka?

Syndyk zajmuje majątek dłużnika stanowiący tzw. masę upadłościową. Zalicza się do niej m.in.: nieruchomości, wartościowe ruchomości, pojazdy, udziały w spółkach i wszelkiego rodzaju przychody. Oznacza to, że ma on prawo zająć zwrot nadpłaconego podatku, który został zwrócony przez Urząd Skarbowy w efekcie złożenia deklaracji PIT. Co więcej, syndyk informuje właściwy US o toczącym się aktualnie postępowaniem upadłościowym, dlatego dłużnik postawiony w stan upadłości nie otrzyma tych pieniędzy, zostaną one automatyczne włączone do masy upadłościowej i wykorzystane na poczet zaspokojenia potrzeb wierzycieli.

Czy dłużnik po upadłości konsumenckiej może korzystać z ulg podatkowych?

Jedną z popularniejszych ulg podatkowych w naszym kraju jest ta przysługująca osobom wychowującym małoletnie dzieci. Stanowi ona niezbywalne prawo każdego podatnika, dlatego zgodnie z Kodeksem Cywilnym nie może zostać odebrana na skutek przeprowadzenia procedury upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że osoba fizyczna w stanie bankructwa wciąż ma prawo do korzystania z ulgi podatkowej, nie stanowi ona jednego ze składników masy upadłościowej. Warto podkreślić, że jeżeli w wyniku skorzystania z prawa niezbywalnego dłużnik uzyskuje korzyść majtkową, konieczne jest włączenie jej w skład masy upadłościowej. Mówiąc w skrócie – osoba fizyczna w stanie upadłości konsumenckiej ma prawo korzystać z ulgi podatkowej, jednak wszelkie przychody wnikające z ich zastosowania mogą być zajęte przez syndyka.

[Głosów:6    Średnia:3.5/5]