Produkty inwestycyjne

0
1332

Inwestowanie polega na zaangażowaniu posiadanej określonej kwoty pieniędzy (nadwyżkowy kapitał) na określony czas, aby w przyszłości otrzymać ich powiększony zwrot z tytułu:

  • upływu czasu, na jaki zdecydowaliśmy się dokonać inwestycji,
  • inflacji,
  • ryzyka z tytułu dokonania inwestycji.

Pieniądze lokuje się w aktywa, których wartość według prognoz wzrasta w czasie, co pozwoli na wypracowanie zysku. Inwestowanie opiera się przede wszystkim zabezpieczaniu majątku przed wpływem inflacji, tj. spadkiem ich wartości w czasie.

Niektórym wydaje się, że inwestowanie to taka gra. W rzeczywistości na inwestowaniu trzeba się znać i z grą ma to niewiele wspólnego, nawet w przypadku funduszy inwestycyjnych. Dlaczego? Według definicji gra to lokowanie środków w ryzykowne inwestycje, o niepewnym wyniku, bez wcześniejszego dokonania analizy. W praktyce wygląda to tak, że inwestowanie kapitału odbywa się na chybił trafił – może się uda, a może nie.

Opłacalne inwestowanie pieniędzy tak nie wygląda. Aktywami, w których ulokujemy środki, muszą być świadomie przemyślane, uzasadnione i dobrze przemyślane. Prawdziwym inwestorem stajemy się dopiero wtedy, gdy znamy możliwe ryzyko związane z inwestowaniem i to ryzyko akceptujemy. Znając ryzyko, można je bowiem kontrolować i w razie potrzeby odpowiednio reagować. Tutaj nie ma miejsca na przypadek.

Produkty inwestycyjne, jakie są dostępne na polskim rynku:

  • Fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania – co oznacza, że taki majątek powstaje przez połączenie środków finansowych wszystkich inwestorów. Dokonane przez inwestorów wpłaty są przeliczane na tytuły uczestnictwa (jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne). Wyrażają one proporcjonalny udział inwestorów w majątku funduszu. Funduszami inwestycyjnymi nazywa się po prostu zbiorowe inwestycje.

  • Papiery wartościowe

Papier wartościowy to instrument finansowy, który potwierdza, a zarazem gwarantuje prawa majątkowe. Mówiąc dokładniej, jest dokumentem, który świadczy o tym, że ktoś je posiada. Papiery wartościowe występują o charakterze zbywalnym. Oznacza to, że można je przekazać osobie trzeciej, na skutek czego przeniesieniu ulegają także wspomniane prawa majątkowe.

  • Konta emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne to wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych, albo inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, albo wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, albo wyodrębniony rachunek bankowy w banku, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym — na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów.

  • Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które są  sprzedawane przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa. Sprzedając obligacje  pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się do wykupienia obligacji w określonym czasie. Jest to doskonała lokata kapitału.

Skarb Państwa jest w tym przypadku dłużnikiem i jednocześnie figuruje jako gwarant wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia odsetek. Odpowiada za te zobowiązania całym majątkiem, dlatego obligacje skarbowe są traktowane jako najbezpieczniejsza forma oszczędzania.

Paleta możliwości jaką dają obligacje skarbowe w zakresie oszczędzania jest szeroka. To oferta dla tych, którzy szukają zarówno krótko-, średnio-, jak i długookresowych form oszczędzania.

  • Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut). Są emitowane przez instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie. Emitent produktu strukturyzowanego zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (inwestora), że w terminie wykupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru. Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu.

Monety kolekcjonerskie

Minęło ponad pół wieku od emisji pierwszej kolekcjonerskiej monety. Dziś tylko moneta obiegowa zachowała swój okrągły kształt. Wśród tych okolicznościowych są już walory w kształcie prostokątów, gwiazdek, a teraz nawet kuli.

Monety nabrały trójwymiarowości, zmieniają swoją kolorystykę, olśniewają bursztynami, cyrkoniami i inkrustacjami, zamieniają się w małe dzieła sztuki. Jedno się tylko nie zmieniło, nadal mają swoich wiernych wielbicieli, którzy pasję zaczęli wiązać z wątkiem inwestycyjnym, bo monety nie tylko mogą cieszyć oko, ale również przynosić zyski.

NBP oprócz monet obiegowych, emituje monety kolekcjonerskie wykonane z metali szlachetnych: złota lub srebra. Wielkość emisji monet kolekcjonerskich wynosi od kilkuset sztuk w przypadku monet złotych do kilku milionów sztuk w przypadku monet niekruszcowych. Najdroższe i najszybciej zyskujące na wartości są złote monety kolekcjonerskie i srebrne monety kolekcjonerskie, których nakład jest stosunkowo niewielki. Nie oznacza to jednak, że drożeją tylko te wykonane ze szlachetnych kruszców.

[Głosów:1    Średnia:5/5]