Jak prawidłowo złożyć dokumenty po 18 października 2018 r. w postępowaniach powyżej progów unijnych?

0
1837

W postępowaniach o wartości równej progom unijnym lub większej od nich, wszczętych, począwszy od 18 października 2018 r., obowiązuje przekazywanie dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Książki Altenberg

Stosownie do art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, który zaczyna obowiązywać w ww. postępowaniach, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, a w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym jednolitych europejskich dokumentów zamówienia, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W związku ze zmianą w definicji tych środków wprowadzoną ustawą z 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę Pzp oraz ustawę o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw nie jest możliwe korzystanie z faksu jako środka komunikacji elektronicznej.

Powyższe oznacza, że dokumenty w wymienionych postępowaniach są składane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego np. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Muszą one mieć zatem formę elektroniczną. Dotyczy to m.in. dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. potwierdzających:

  • spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  • brak podstaw do wykluczenia czy
  • że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Na mocy rozporządzenia w sprawie dokumentów mogą być one złożone w oryginale (tj. dokument elektroniczny) lub kopii potwierdzonej elektronicznie za zgodność z oryginałem (np. skanu dokumentu sporządzonego w oryginale w formie papierowej).

W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, bądź przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. 

Co istotne, w przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku.

Podstawa prawna

  • art. 2 pkt 17, art. 10a ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
  • art. 1 pkt 1 i art. 5 ustawy z 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1603),
  • § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 1320).

Andrzela Gawrońska-Baran – radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, ekspert Portalu Zamówienia Publiczne www.portalzp.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]