Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

0
2251

Nie da się zaprzeczyć, iż taka forma rozwiązania umowy o pracę jest najbardziej drastyczna i stosuje się ją jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Jeśli stosunek pracy ma ustać bez wcześniejszego wypowiedzenia, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przez jedną ze stron. W jakich sytuacjach zatem można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i jakie czynności należy podjąć?

Czy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Tego typu rozwiązanie umowy o pracy może wyjść z inicjatywy zarówno pracodawcy, jak i pracownika, w zależności od tego, która strona przyczyniła się do podjęcia takiej decyzji. Pierwszym krokiem jest sporządzenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Koniecznie musi być ono w formie pisemnej i zawierać wyrażenie woli natychmiastowego ustania stosunku pracy. W takim piśmie musi być wskazana przyczyna rozwiązania umowy wraz z właściwym uzasadnieniem.

Jeśli takie oświadczenie zostało sporządzone przez pracodawcę, musi ono zawierać pouczenie o przysługujących pracownikowi środkach prawnych – może on bowiem w terminie 14 dni od otrzymania takiego pisma, złożyć wniosek o przywrócenie do pracy lub tez odszkodowanie.

Gdy pracodawca chce nas zwolnić

Istnieje kilka sytuacji, w których pracodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę:

  • W przypadku, gdy pracownik naruszy pewne istotne zasady, panujące w firmie, które są ściśle przestrzegane, a niestosowanie się do nich może zagrażać życiu lub zdrowiu bądź doprowadzić do niekorzystnych dla firmy skutków.
  • Jeśli pracownik brał udział w nielegalnym strajku i jest w pełni świadomy swoich poczynań.
  • W momencie, gdy pracownik naruszy obowiązki dbałości o interesy pracodawcy – chodzi tu o prowadzenie konkurencyjnej działalności lub bezprawne wykorzystywanie mienia swojego pracodawcy.
  • W przypadku, gdy pracownik dopuści się przestępstwa podczas trwania umowy, a jest ono na tyle poważne, iż dalsza praca na danym stanowisku jest niemożliwa.
  • Jeśli pracownik straci uprawnienia, które są mu niezbędne do wykonywania swojej pracy na danym stanowisku.

W takich sytuacjach pracodawca ma 1 miesiąc na to, by rozwiązać umowę na podstawie otrzymanej wiadomości, która uzasadnia rozwiązanie umowy. Należy jednak wiedzieć, iż są sytuacje, w których nasz szef nie może starać się o natychmiastowe zwolnienie nas z pracy. Chodzi tu na przykład o naszą nieobecność w pracy, która spowodowana jest sprawowaniem opieki nad dzieckiem, lub moment, gdy wracamy do pracy po ustaniu naszej nieobecności

Chęć rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Jeśli to my jesteśmy stroną, która chce, aby stosunek pracy natychmiastowo ustał, możemy dokonać tego tylko w konkretnych przypadkach. Z pewnością możemy odejść z zakładu pracy w momencie, gdy lekarz stwierdzi, iż wykonywana przez nas praca ma szkodliwy wpływ na nasze zdrowie oraz kwalifikacje zawodowe i wyda specjalne orzeczenie.

Książki Altenberg

Inną sytuacją jest naruszenie podstawowych obowiązków, które pracodawca posiada wobec swoich pracowników. Jeśli więc dopuści się on pogwałcenia naszych praw, prywatności czy swobody, możemy starać się o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji również zmuszeni jesteśmy do złożenia pisemnego oświadczenia, gdzie wskazana zostanie przyczyna, która uzasadnia naszą decyzję.

Korzystna możliwość – rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Jeśli zależy nam na bezproblemowym rozwiązaniu umowy o pracę, możemy zawrzeć z szefem ugodę i rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Jest to najlepsza forma ustania zatrudnienia zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, opiera się na zgodnym oświadczeniu obu stron. Pamiętajmy, że zawsze warto próbować się porozumieć, aby relacje z byłym już pracodawcą pozostały neutralne.

Jest ono składane przez pracownika do rozpatrzenia przez pracodawcę, który może przystać na propozycję i wtedy od razu dochodzi do rozwiązania umowy o pracę lub też nie wyrazić na nią zgody. Oczywiście pracodawca również ma możliwość złożenia takiej propozycji swojemu pracownikowi, każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie.

Istotne jest, aby takie oświadczenie zostało złożone w formie pisemnej oraz zawierało termin obowiązywania umowy. Taka forma rozwiązania umowy dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę: zawartej na czas określony lub nieokreślony, w przypadku tego drugiego wariantu strony muszą wspólnie ustalić termin zakończenia współpracy.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie wymaga podawania konkretnej przyczyny, dla której pracownik decyduje się zrezygnować ze stanowiska lub szef postanawia go zwolnić. Jest to z pewnością korzystne wyjście dla pracownika, który nie będzie miał w historii swojej kariery śladów po dokonanych błędach. Takie rozwiązanie może również zastosować osoba przebywająca na urlopie, nieobecności spowodowanej złym stanem zdrowotnym, a także kobiety w ciąży oraz na urlopie macierzyńskim.

Bez względu na to, którą ze stron jesteśmy, pamiętajmy, że niektóre sytuacje nie mogą obejść się bez rozgłosu i warto walczyć o swoje prawa oraz dobre imię. Pracodawca nie może pozwolić sobie na to, by jego pracownicy go nie szanowali ani łamali obowiązujące zasady, a osoby zatrudnione muszą mieć zapewniony szacunek, godziwe warunki pracy i właściwe traktowanie przez swojego szefa.

[Głosów:1    Średnia:5/5]